Aktualności

Odpadowe ABC

data publikacji: 25/05/2022

KATEGORIA: Odpady

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w tym: narodziny dziecka, wyprowadzka, przeprowadzka itd. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie zmiany deklaracji został wydłużony do 6 miesięcy.

Szczególnie istotne jest, aby pamiętać o zgłoszeniu do „systemu śmieciowego” dzieci, nad którymi opieka generuje ogromne ilości odpadów w postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań po artykułach spożywczych.

Wójt Gminy zobowiązany jest do przeprowadzania stosownych kontroli. Jednak, aby mieszkańcy nie byli narażeni na konieczność regulowania zaległych opłat za odpady, zaleca się bezzwłoczne dokonywanie zmiany deklaracji pod kątem liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku złożenia nowej deklaracji odpadowej. Z chwilą zamieszkania na nieruchomości, narodzone dziecko powinno zostać ujęte w deklaracji. Przypominamy tym rodzicom, którzy nie zgłosili swoich dzieci, o dopilnowaniu tego obowiązku. Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących na posesji może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej nawet do 5 lat wstecz.

Dodatkowo Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina:

– W naszej gminie obowiązuje system rozliczeniowy opłaty za śmieci – od osoby. Liczba osób zameldowanych na danej posesji nie ma znaczenia. Ważne jest, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość.

– Urodziło Ci się dziecko, zmarł domownik? – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. To Twój obowiązek wynikający z przepisów prawa. Dziecko to też osoba zamieszkująca i produkująca odpady.

– Wyprowadzasz się z terenu naszej gminy? – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. W przeciwnym wypadku na Twoim koncie w systemie będą gromadzić się zaległości w opłatach za śmieci.

– Zmieniasz miejsce zamieszkania w obrębie naszej gminy? – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. Trzeba „wyzerować” starą deklarację i złożyć nową.

– Nie oddawaj wraz z odpadami komunalnymi, śmieci pochodzących z Twojej działalności gospodarczej. Na takie śmieci trzeba mieć oddzielną umowę.

– Segreguj odpady rzetelnie – właściwy poziom odzysku surowców pozwoli na uniknięcie kary finansowej dla mieszkańca i dla gminy. W przypadku kar za nie osiągnięcie poziomu recyklingu przez gminę w danym roku naliczone zostają grzywny, których uregulowanie może skutkować podniesieniem opłat za odpady. W przypadku braku prawidłowej segregacji przez mieszkańca, zgodnie z przepisami, będzie naliczana opłata w wysokości 52 zł / osoba /miesiąc (czyli dwukrotność obecnie obowiązującej stawki).

– Płać za odbiór odpadów na bieżąco, unikniesz dodatkowych kosztów związanych z egzekucją należności.

– Ukrywasz faktyczną liczbę osób? – na razie płacą za Ciebie inni, ale to nie będzie trwać wiecznie. System kontroli, badanie zużycia wody oraz informacje od mieszkańców pozwalają Gminie łatwo uszczelniać system i prawidłowo oceniać liczbę osób zamieszkujących daną posesję.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN