Aktualności

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt

data publikacji: 26/10/2022

KATEGORIA: Środowisko

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu w sprawie zweryfikowania listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jej wylęgowych, pasz oraz sprzętu, Wójt Gminy Rokietnica uprzejmie informuje, że do dnia 30 listopada 2022 roku w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rokietnica przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych, poddanych ubojowi albo padłych w wyniku chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu, jak również z zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

– posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

– ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

– posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

– mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Rokietnica,

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania;

– adres do korespondencji;

– informacje o wykształceniu;

Prosimy o podanie także numeru telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Wójt Gminy Rokietnica powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Zainteresowani powinni złożyć wniosek o powołanie na rzeczoznawcę. Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Rokietnica przy ul. Golęcińska 1 – budynek C w Biurze Obsługi Interesanta.

Załączniki:

  1. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcy [docpdf]
  2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi [docpdf]
  3. Oświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym [docpdf]
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!