Aktualności

Nabór uzupełniający do projektu „Odnawialne źródła energii…”

data publikacji: 09/03/2020

KATEGORIA: Dofinansowania, Środowisko

9 marca 2020 r. Wójt Gminy Rokietnica wydał Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru uzupełniającego ankiet w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” realizowanego przez Gminę Rokietnica.

Nabór prowadzony jest przez Gminę Rokietnica w celu uzupełnienia listy podstawowej dla naboru zrealizowanego w 2017 r. w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, dot. zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wyłącznie w zakresie kolektorów słonecznych.

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE (kolektor słoneczny).

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do dnia 17.03.2020 r. do godz. 15:30. Deklaracje składane po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ustalaniu listy rankingowej uczestników z listy rezerwowej.

Wszystkie dodatkowe informacje zawarte zostały w załącznikach:

1. Regulamin naboru uzupełniającego

2. Ankieta doboru OZE

3. Deklaracja OZE nabór uzupełniający

4. Kryteria wyboru projektów

5. Wzór umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych

6. Zarządzenie Wójta Gminy Rokietnica Nr 24/2020 z dn. 9 marca 2020 r.

Zarządzenie zostało wydane w związku z Regulaminem konkursu RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 część VIII.E pkt.12 organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dotyczącego Osi priorytetowej 3 Energia, działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 89 60 619.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN