Aktualności

Nabór na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji

data publikacji: 08/11/2023

KATEGORIA: Komunikaty

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji.

Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica, składająca się z 16 radnych, przedstawicieli młodzieży z terenu Gminy Rokietnica, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

Kto może zostać Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica:

 • mieszkaniec Gminy Rokietnica, który najpóźniej w dniu 31 grudnia 2023 roku ukończy 13 lat i nie przekroczy 19 roku życia

Termin naboru:

 • 8 listopada 2023 roku – 13 grudnia 2023 roku

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy dla kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica (załącznik nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica);
 • rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu Gminy Rokietnica, w której działalność jest zaangażowany;
 • zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Rokietnica oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszystkie powyższe dokumenty zawierające własnoręczny podpis kandydata na Radnego, a w przypadku kandydata niepełnoletniego również podpis rodzica lub opiekuna prawnego, należy przesłać do 13 grudnia 2023 roku na adres:

Urząd Gminy Rokietnica
ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica
(z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica”)

lub

złożyć do 13 grudnia 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica w zamkniętej kopercie (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica”).

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data stempla potwierdzającego złożenie dokumentów bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica.

Podstawa prawna:

 • Statut Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIX/587/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 8294),
 • Uchwała nr 2/2023 Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji.

Przystąpienie do naboru oznacza zaakceptowanie jego warunków oraz postanowień i dokumentów regulujących funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica.

Sprawy naboru na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji prowadzi Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy Rokietnica.

Pliki do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
 • Regulamin określający zasady wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica I kadencji – POBIERZ
 • Statut Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – POBIERZ

13-21 listopada 2023 r. odbędą się spotkania w szkołach. Terminarz spotkań zostanie podany w późniejszym terminie.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN