Aktualności

Kolejne kroki w planowaniu rozwoju

data publikacji: 01/10/2021

KATEGORIA: Komunikaty, Pozostałe

AKTUALIZACJA: Rejestracja na spotkania konsultacyjne została przedłużona do 15 października 2021 r. (piątek) do godz. 12:00.

Strategia Rozwoju nabiera realnych kształtów. W wyniku badania jakości życia w gminie Rokietnica i późniejszych prac Gminnego Zespołu ds. Strategii opracowana została wizja Rokietnicy na rok 2030. (Podsumowanie badania ankietowego dostępne jest TUTAJ.) Wizja to ogólna prezentacja tego, jaka ma być nasza Gmina w wyniku realizacji strategii. Inaczej mówiąc, jakim chcemy widzieć to miejsce na koniec tej dekady. Pełna treść owej prezentacji brzmi następująco:

Rokietnica 2030 to gmina dbająca o środowisko, samowystarczalna energetycznie dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii. Czysta i atrakcyjna dla swoich mieszkańców, zapewniająca warunki do aktywnego spędzania czasu, ale też spotkania z przyjaciółmi. To gmina mieszkańców, którzy kreują rzeczywistość dzięki aktywności obywatelskiej i społecznej, realizowanej w formach zrzeszonych i nieformalnych. To również gmina dla wszystkich, niewykluczająca, dająca szansę rozwoju najmłodszym, dzięki wysokiej jakości edukacji, ale też dbająca o swoje najstarsze pokolenia.

Powyższa myśl jest efektem analizy ocen pozostawionych w ankietach, które wypełnili mieszkańcy naszej gminy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu. Stworzona wizja ma nam przyświecać zawsze, kiedy będziemy podejmowali decyzje, co do kierunku rozwoju gminy, planowania inwestycji i działań społecznych w gminie.

Na drodze do realizacji celów każdemu, również nam, stają nasze słabości i zagrożenia, dla przezwyciężenia których potrzebne są mocne strony i wykorzystywanie nadarzających się szans. Dlatego, na podstawie wyników badań, analizy dokumentów strategicznych Gminy i własnych doświadczeń Zespół ds. Strategii Rozwoju przeprowadził analizę SWOT, czyli zidentyfikował mocne strony (Strenghts), słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats).
W tabeli nr 1 prezentujemy Państwu wynik tej analizy.

POZYTYWNE NEGATYWNE
WEWENĘTRZNE MOCNE STRONY:

–      położenie geograficzne w aglomeracji poznańskiej

–      dostępność różnych form komunikacji (pociąg, autobus, samochód, rowery)

–      demografia (młode społeczeństwo)

–      wysoki poziom wykształcenia wśród mieszkańców

–      nowoczesna baza oświatowa

–      wysoka jakość nauczania

–      aktywność grup senioralnych

–      aktywność klubów sportowych

–      infrastruktura sportowa (przyszkolna)

–      obiekt ROS/GOK/Biblioteki

–      wysoki % skanalizowania i zwodociągowania

–      system gospodarki odpadami

–      Węzeł Przesiadkowy Rokietnica (transport publiczny)

–      MPZP obejmujące tereny inwestycyjne pod nieuciążliwą działalność gospodarczą

–      potencjał terenu Polany Rumpuciowej

–      jakość administracji

–      rozbudowana struktura OSP w gminie

–      stacja pogotowia

SŁABE STRONY

–      zbyt niski procent terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

–      zakorkowanie dróg

–      brak alternatywy dla przejazdu przez centra miejscowości

–      duży udział dróg gruntowych

–      brak spójnej sieci dróg rowerowych

–      niezagospodarowana linia kolejowa do Międzychodu

–      emisja zanieczyszczeń z Poznania

–      brak instalacji komunalnych (gospodarka odpadami)

–      niska świadomość ekologiczna mieszkańców

–      brak lokali socjalnych i komunalnych

–      słaby dostęp do służby zdrowia

–      brak dofinansowanych miejsc w żłobkach

–      brak miejsca na dzienny dom seniora

–      brak Straży Gminnej

–      brak ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej

–      brak przestrzeni miejskiej (np. centrum, mała gastronomia)

–      brak zorganizowanej/urządzonej przestrzeni zieleni publicznej

–      brak odpowiedniej powierzchni użytkowej dla administracji publicznej

–      niepełna infrastruktura w sołectwach (w tym dla seniorów)

–      brak usług rzemieślniczych

–      zaśmiecenie krajobrazu reklamami

ZEWNĘTRZNE SZANSE

–      nowa perspektywa finansowa unijna i krajowa

–      dochody z aktywizacji gospodarczej

–      poszerzenie terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

–      tereny wokół S11 i DW 184

–      pozyskanie terenów od skarbu państwa

–      budowa ram komunikacyjnych

–      napływ młodego społeczeństwa

–      współpraca w ramach aglomeracji/ powiatu, związków międzygminnych, partnerstw

–      rozwój infrastruktury komunalnej

–      Węzeł Przesiadkowy Rokietnica (transport publiczny)

–      możliwości rozwoju potencjału społecznego (fundusze, wsparcie organizacyjne, promowanie aktywności społecznej, współpraca z NGO)

–      edukacja ekologiczna

–      środki na zielono – niebieską infrastrukturę

–      fundusze środowiskowe

–      ekologiczne inwestycje gminne

ZAGROŻENIA

–      zmiany klimatyczne

–      spadek udziału gminy w dochodach podatkowych

–      centralizacja państwa

–      wzrost obciążeń nakładanych na gminę bez adekwatnych środków na ich realizację

–      uznaniowość w przyznawaniu dotacji/wsparcia ze środków krajowych

–      wzrost udziału gminy w kosztach utrzymania oświaty

–      ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy

–      zmienność przepisów

–      niekontrolowany rozwój zabudowy mieszkaniowej

–      suburbanizacja

–      polaryzacja społeczeństwa

–      rosnący popyt na usługi oświatowe

Mając wiedzę o obecnym stanie gminy oraz oczekiwanych kierunkach jej rozwoju, możemy przystąpić do pracy nad zaplanowaniem konkretnych celów strategicznych, które będą stanowiły ramy dla planowania zadań w kolejnych latach realizacji Strategii Rozwoju.

Chcemy Państwa ponownie zaprosić do udziału w konsultacjach społecznych. Tym razem ich tematem będzie ustalenie najważniejszych celów do realizacji.

Planujemy  przeprowadzenie:

  • dwóch bezpośrednich spotkań konsultacyjnych (z limitem do 40 osób każde)
  • jednego spotkania on-line (dla maksymalnie 25 uczestników), dla tych osób, które z różnych powodów nie będą brały udziału w spotkaniach bezpośrednich.

Spotkania bezpośrednie odbędą się:

  • w budynku remizy JOSP Rokietnica, ul. Szkolna 18B w dniach 19 i 27 października.

Spotkanie on-line odbędzie się:

  • 20 października.

Wszystkie spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 18.00.

Spotkania bezpośrednie będą podzielone na dwa bloki tematyczne.

  • Pierwsze spotkanie bezpośrednie – 19 października poświęcone będzie sprawom społecznym i ochronie środowiska.

Chcemy na nim porozmawiać z Państwem na tematy dotyczące spraw dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów oraz o otwartości społecznej na potrzeby mniejszości. Mniejszości rozumianych szeroko – osób z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych czy seksualnych. Porozmawiamy również o sprawach środowiska naturalnego, co możemy zrobić, by w czasie najbliższych 10 i dalszych lat, nie pogarszać stanu naszego środowiska. A być może, aktywnie poprawę środowiska wspierać.

  • Drugie spotkanie bezpośrednie (27 października), poświęcimy sprawom gospodarczym i inwestycyjnym.

Będzie to okazja, by porozmawiać o wykorzystaniu potencjału gospodarczego gminy, planowaniu przestrzennym czy priorytetach inwestycyjnych.

Spotkanie on-line będzie obejmowało wszystkie te zagadnienia w ramach jednego spotkania.

Każdy z uczestniczek i uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania 1-minutowej wypowiedzi na temat tego, co uważa za najważniejsze wyzwanie dekady dla Gminy Rokietnica i przedstawić swoją propozycję konkretnych działań. Przewidziana jest również otwarta dyskusja po bloku prezentacji.

Formularz zgłoszeniowy

W związku z ograniczeniami pandemicznymi, ale też z racji rzetelnego przygotowania się do każdej z form zapowiedzianych konsultacji, prosimy o zgłoszenie się na poszczególne spotkania z wyprzedzeniem – maksymalnie do 10 października.

Uprzejmie prosimy o wybór formy i terminu spotkania. Sugerujemy, by osoby zgłaszające się na spotkania bezpośrednie nie zajmowały równocześnie miejsca na spotkaniu on-line.

Poniżej znajdą Państwo również kody QR do zeskanowania z urządzeń mobilnych.

Kod QR prowadzący do formularza zgłoszeniowego na spotkanie konsultacyjne dnia 19.10.2021 r. –> KLIKNIJ TUTAJ

Kod QR prowadzący do formularza zgłoszeniowego na spotkanie konsultacyjne dnia 19.10.2021 r.

 

Kod QR prowadzący do formularza zgłoszeniowego na spotkanie konsultacyjne on-line dnia 20.10.2021 r. –> KLIKNIJ TUTAJ

 

Kod QR prowadzący do formularza zgłoszeniowego na spotkanie konsultacyjne dnia 27.10.2021 r. –> KLIKNIJ TUTAJ

Jeżeli zainteresowanie udziałem w konsultacjach przekroczy możliwości technicznej organizacji spotkań wynikające z  pandemii lub innych okoliczności, rezerwujemy sobie prawo do zamiany miejsca spotkania lub zaproponowania dodatkowych terminów.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zespół UG Rokietnica ds. opracowania strategii

Tel. kontaktowy: Anna Garbicz 61 89 60 619

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!