Aktualności

Informacja dla rodzin biorących udział w Konkursie „Granty PPGR”

data publikacji: 24/11/2021

KATEGORIA: Komunikaty

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Cyfryzacji wezwało Gminę Rokietnica w ramach Konkursu Grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” o dokonanie weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach.

Konsekwencją jest konieczność uzupełniania złożonych przez Państwa oświadczeń dokumentami (zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych) potwierdzającymi:

 • fakt zatrudnienia w byłym PGR osoby z rodziny,
 • dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej tej osoby z uczniem,
 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Rokietnica.

W związku z powyższym konieczne jest dostarczenie przez Państwa dokumentów potwierdzających:

 1. zamieszkiwanie na terenie Gminy Rokietnica ucznia, w imieniu którego złożony został wniosek, lub który samodzielnie złożył wniosek (wnioskodawca rodzic: dane we wniosku dotyczą dziecka, ewentualnie dokument ten może być wystawiony na rodzica – przyjmuje się bowiem, że dziecko mieszka z rodzicem);
  – Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu do pobrania >>> LINK
  – Wersja papierowa wniosku do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Budynek C Urzędu Gminy Rokietnica.
 2. pokrewieństwo w linii prostej ucznia i osoby pracującej w PGR (np. akt urodzenia, małżeństwa, zgonu);
  – Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu do pobrania >>> LINK
  – Wersja papierowa wniosku do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Budynek C Urzędu Gminy Rokietnica
 3. zatrudnienie w PGR osoby z rodziny ucznia (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument).

UWAGA! Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Dokumentami, które umożliwią pozytywną weryfikację wniosków w gminie, będą:

1)      oryginały dokumentów;

2)      poświadczona za zgodność z oryginałem (przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym) kopia dokumentu.

Istnieje także możliwość uzyskania potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy. W tym przypadku należy zgłosić się do Urzędu z oryginałem oraz kserokopią dokumentu.

Pracownik dokona potwierdzenia po okazaniu oryginału. Potwierdzenie zostanie wpięte do akt sprawy i traktowane jak oryginał.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 8 grudnia 2021 r. włącznie.

Z uwagi na krótki termin, we wnioskach o wydanie zaświadczenia i odpisu aktu stanu cywilnego, prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Przed przybyciem z dokumentami do Urzędu Gminy Rokietnica w celu weryfikacji poprawności złożonych oświadczeń, należy umówić termin wizyty pod numerem telefonu: 61 89 60 619 lub 61 89 60 634.

UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACJI O GRANT GWARANTUJĄ WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIA UZUPEŁNIONE DOKUMENTAMI W WYZNACZONYM TERMINIE.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!