Węzeł przesiadkowy Rokietnica

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osi priorytetowej  3 „Energia”

Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”

Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Projekt realizowany jest od 03.03.2017 do 30.09.2020

Lider Projektu: Gmina Rokietnica

Partner w projekcie: Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Uczestnik projektu: Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica

Głównym celem projektu: jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na ternie Gminy Rokietnica.

Cele szczegółowe:
– skrócenie czasu podróży;
– zwiększenie modalnego udziału transportu publicznego;
– zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie przeszkód w ruchu;
– zwiększenie integracji różnych środków transportu;
– zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu;
– zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróży ( w tym zmniejszenie liczby wypadków samochodowych);
-zwiększenie dostępności infrastruktury komunikacyjnej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej;
– zwiększenie komfortu podróży;
– zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na degradację środowiska/klimat.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu-wskaźniki osiągnięć:

Wskaźniki kluczowe Jednostka
miary
Suma
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. 1
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt. 4
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie osoby 360
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” szt. 1
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” szt. 150
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” szt. 10
Liczba wybudowanych obiektów „Bike& Ride” szt. 1
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” szt. 52
Długość wybudowanych dróg dla rowerów km 1,264

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Wskaźniki kluczowe Jednostka miary Rok docelowy
2021
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony ekwiwalentu CO2/rok 289,38
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC 0,00
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” szt. 54 750,00

 

Wskaźniki specyficzne dla projektu Jednostka miary Rok docelowy
2021
Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych osoby/rok 188 500,00

Wartość projektu: 28 827 593,52 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 22 400 313,35 zł


Jak powiedział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak to zdjęcie warte 203 mln!


Uroczyste podpisanie umów jest dla nas najważniejszym sukces na koniec bardzo pracowitego roku.
Węzeł Rokietnica jest drugim pod względem środków z UE projektem w Metropolii Poznań.
Nasze 23 mln na 203mln, w tym 106mln dla Poznania, robi wrażenie.
Zegar zaczyna odmierzać NASZ czas.
Istotne zmiany w centrum Rokietnicy (nowy dworzec, drogi powiatowe, nowa baza Rokbus i 4 nowe autobusy) muszą zaistnieć do 30 września 2020 roku.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!