USŁUGI DLA MIESZKAŃCA

Podatki

Jakie podatki w 2019 r.?

Uchwała Rady Gminy Rokietnica Nr LXI/560/2018 z dnia 29 października 2018 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 8629 w dniu 5 listopada 2018r. określa stawki od:

– gruntu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w kwocie 0,91 zł

– gruntu związanego z budynkiem mieszkalnym w kwocie 0,49 zł

– budynków lub ich części

– mieszkalnych 0,78 zł

– związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 22,76 zł.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W sytuacji, gdy podatek od nieruchomości nie przekracza 100 zł, jego płatność dokonywana jest jednorazowo (podobne rozwiązanie jest przewidziane dla podatku rolnego i leśnego).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie mają osobowości prawnej, muszą składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 31 stycznia. Deklaracje muszą być sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to deklaracje lub korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – należy wpłacać na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Stawki podatku od środków transportowych w 2019 r. oraz wysokość podatku rolnego nie ulegają zmianie. Również opłata za psa pozostaje na poziomie z lat poprzednich i wynosi 30,00 zł.

Pełna treść uchwały Rady Gminy Rokietnica na stronie http://www.rokietnica.esesja.pl/rejestr/711.

Szczegółowych informacji udziela Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji pok. nr 4 w godzinach urzędowania.

Więcej o podatkach w 2019 pisaliśmy tutaj: http://rokietnica.pl/aktualnosci/podatki-2019-r/.


Podatki lokalne w Gminie Rokietnica na rok 2018 „lekko w górę”

Jak każdego roku zmieniają się stawki podatkowe dotyczące podatków i opłat lokalnych. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych są wyższe niż w roku 2017 o 1,9 proc. Wynika to z obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. W każdym samorządzie wysokość podatków i opłat lokalnych określa rada gminy w odpowiednich uchwałach. Między innymi ich odzwierciedleniem jest przyjęty budżet gminy na rok 2018.

Właściciele nieruchomości, zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni płacą podatek od gruntów, budynków i ich części w następujących wysokościach od 1m²:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,90 zł,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł,

– mieszkalnych – 0,77 zł,

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,40 zł,

– garaży wolnostojących, budynków gospodarczych – 6,31 zł,

– innych nie wymienionych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł.

Podatek rolny pozostał na tym samym poziomie co w roku 2017. Właściciele gospodarstw rolnych zapłacą podatek rolny w wysokości 127,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast właściciele gruntów rolnych do 1 ha – nie stanowiących gospodarstwa rolnego w wysokości 255,00 zł od 1 ha.

Nie zmieniły się również obowiązujące w roku 2017 r. stawki podatku od środków transportowych.

Zasady poboru opłaty od właścicieli za posiadanie psa są bez zmian. Opłata wynosi 30 zł od jednego psa. Termin uiszczenia opłaty przypada na dzień 15 marca.

Każda zobowiązana osoba fizyczna jest zobligowana do uiszczenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w czterech ratach: I rata – 15 marca, II rata – 15 maja, III rata – 15 września, IV rata – 15 listopada.

Jeśli podatek nie przekracza kwoty 100 zł, należy go zapłacić jednorazowo w terminie płatności 1 raty, czyli 15 marca.

Natomiast w przypadku podatku od posiadanych środków transportowych terminy płatności przypadają na 15 lutego i 15 września.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej lub u sołtysa wsi oraz karta płatniczą w Biurze Obsługi Interesanta (w terminach poboru podatku).

Uchwały Rady Gminy Rokietnica dostępne są na stronie internetowej www.bip.rokietnica.pl

Informacje oraz deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dodatkowe informacje pod nr telefonu (61) 89 60 617 i (61) 89 60 624 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w pokoju nr 5 w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Druki do pobrania:


Podatki lokalne w Gminie Rokietnica na rok 2017 nadal na tym samym poziomie

Argumentów aby podatki utrzymywać na możliwie niskim poziomie jest wiele. Najważniejszy z nich jest ten, by polityka dochodowa gminy była możliwym kompromisem między dążeniem do stosunkowo niskich stawek dochodów własnych a koniecznością zapewnienia środków na  bieżącą działalność i przedsięwzięcia.

Ustalenie stawek podatkowych powinno być poprzedzone dokładną analizą sytuacji finansowej gminy. Jeśli jest ona dobra, to podatki i opłaty  mogą być utrzymywane przez dłuższy czas na tym samym poziomie.
Jak w każdym innym samorządzie, wysokość podatków w Gminie Rokietnica określiła Rada Gminy w odpowiednich uchwałach. Między innymi to ich odzwierciedleniem jest przyjęty na rok 2017 budżet.

Właściciele gospodarstw rolnych zapłacą podatek rolny w wysokości 127,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast właściciele gruntów rolnych do 1 ha – niestanowiących gospodarstwa rolnego – w wysokości 255,00 zł od /1ha.
Każda zobowiązana osoba fizyczna jest zobligowana do uiszczenia podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w czterech proporcjonalnych ratach w terminie do 15.03.2017, do 15.05.2017, do 15.09.2017, i do 15.11.2017.

Wpłaty można dokonać, na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej lub u sołtysa wsi (w terminach poboru podatku).

Jeśli podatek nie przekracza kwoty 100,00 zł należy go zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2017 r..


Podatki i opłaty w gminie na rok 2017

Jak każdego roku zmieniają się stawki podatkowe dotyczące podatków i opłat lokalnych. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych są niższe niż w roku 2016 o 0,9 proc. Wynika to z obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku.

Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę.

Właściciele nieruchomości zarówno osoby fizyczne jak i prawne, użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni płacą podatek od gruntów, budynków ich i części w następującej wysokości (od 1m²):
– grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89zł,
– grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47,
– budynki mieszkalne – 0,75zł,
– budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,29zł,
– budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61zł,
– garaże wolnostojące, budynki gospodarcze od 1m² powierzchni użytkowej- 7,31zł;
– innych nie wymienionych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej 7,62 zł.

Nie zmieniły się obowiązujące stawki podatku od środków transportowych z 2016r. oraz stawka podatku rolnego.

Opłaty
– opłata targowa uzależniona jest od czasu, miejsca i powierzchni targującej. Szczegóły stawek zawarte są w uchwale Rady Gminy Rokietnica. Uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.rokietnica.pl. Ważne podkreślenia jest to, że ustawodawca określając maksymalne stawki dla opłaty targowej ustalił stawkę dzienną 751,65zł
– opłata od posiadania psów nie uległa zmianie i wynosi – 30,00zł.

Wszelkich informacji na temat podatków udzielą pracownicy Referatu Podatkowego Urzędu Gminy pod numerami telefonu: 061 8 960 617 i 061 8 960 624. Ponadto, obsługa interesantów odbywa się codziennie w godz.: w poniedziałek – 12.00 – 18.00, od wtorku do piątku – 8.00 – 12.00. Informacje, uchwały i formularze podatkowe dostępne są na stronie internetowej www.bip.rokietnica.pl

Druki do pobrania:

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!