USŁUGI DLA MIESZKAŃCA

Podatki

Podatki lokalne w Gminie Rokietnica na rok 2017 nadal na tym samym poziomie

Argumentów aby podatki utrzymywać na możliwie niskim poziomie jest wiele. Najważniejszy z nich jest ten, by polityka dochodowa gminy była możliwym kompromisem między dążeniem do stosunkowo niskich stawek dochodów własnych a koniecznością zapewnienia środków na  bieżącą działalność i przedsięwzięcia.

Ustalenie stawek podatkowych powinno być poprzedzone dokładną analizą sytuacji finansowej gminy. Jeśli jest ona dobra, to podatki i opłaty  mogą być utrzymywane przez dłuższy czas na tym samym poziomie.
Jak w każdym innym samorządzie, wysokość podatków w Gminie Rokietnica określiła Rada Gminy w odpowiednich uchwałach. Między innymi to ich odzwierciedleniem jest przyjęty na rok 2017 budżet.

Właściciele gospodarstw rolnych zapłacą podatek rolny w wysokości 127,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast właściciele gruntów rolnych do 1 ha – niestanowiących gospodarstwa rolnego – w wysokości 255,00 zł od /1ha.
Każda zobowiązana osoba fizyczna jest zobligowana do uiszczenia podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w czterech proporcjonalnych ratach w terminie do 15.03.2017, do 15.05.2017, do 15.09.2017, i do 15.11.2017.

Wpłaty można dokonać, na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej lub u sołtysa wsi (w terminach poboru podatku).

Jeśli podatek nie przekracza kwoty 100,00 zł należy go zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2017 r..


Podatki i opłaty w gminie na rok 2017

Jak każdego roku zmieniają się stawki podatkowe dotyczące podatków i opłat lokalnych. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych są niższe niż w roku 2016 o 0,9 proc. Wynika to z obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku.

Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę.

Właściciele nieruchomości zarówno osoby fizyczne jak i prawne, użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni płacą podatek od gruntów, budynków ich i części w następującej wysokości (od 1m²):
– grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89zł,
– grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47,
– budynki mieszkalne – 0,75zł,
– budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,29zł,
– budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61zł,
– garaże wolnostojące, budynki gospodarcze od 1m² powierzchni użytkowej- 7,31zł;
– innych nie wymienionych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej 7,62 zł.

Nie zmieniły się obowiązujące stawki podatku od środków transportowych z 2016r. oraz stawka podatku rolnego.

Opłaty
– opłata targowa uzależniona jest od czasu, miejsca i powierzchni targującej. Szczegóły stawek zawarte są w uchwale Rady Gminy Rokietnica. Uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.rokietnica.pl. Ważne podkreślenia jest to, że ustawodawca określając maksymalne stawki dla opłaty targowej ustalił stawkę dzienną 751,65zł
– opłata od posiadania psów nie uległa zmianie i wynosi – 30,00zł.

Wszelkich informacji na temat podatków udzielą pracownicy Referatu Podatkowego Urzędu Gminy pod numerami telefonu: 061 8 960 617 i 061 8 960 624. Ponadto, obsługa interesantów odbywa się codziennie w godz.: w poniedziałek – 12.00 – 18.00, od wtorku do piątku – 8.00 – 12.00. Informacje, uchwały i formularze podatkowe dostępne są na stronie internetowej www.bip.rokietnica.pl

Druki do pobrania:

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!