Tu jesteś:

Wiadomości gospodarcze

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– jak założyć, zmodyfikować,  zawiesić, wznowić lub zakończyć działalność gospodarczą za pomocą elektronicznej platformy Ministra Gospodarki bez wychodzenia z domu w ramach tzw. „Jednego Okienka” .
 
Od 1 lipca 2011 zakładamy firmę przez Internet.
Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych została wprowadzona przez ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r. (tzw. ustawa Wilczka, ministra przemysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego). Każdy przedsiębiorca chcący założyć własną firmę udawał się do właściwego dla miejsca prowadzenia działalności urzędu samorządowego i tu dokonywał jej rejestracji prowadzonej w sposób jawny. W ten sposób wójt, burmistrz lub prezydent miasta był organem ewidencjonującym działalność gospodarczą  i rejestrującym wszelkie zmiany we wpisach.
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. przyjęta przez sejm 13 maja 2011 r. wprowadza w tej kwestii dość istotne zmiany z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 r. Ich istota polega na wprowadzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmianie sposobu rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, zmianie właściwości organu prowadzącego ewidencję oraz wprowadzają nowy wymagany do tego celu formularz CEIDG-1, który zastąpi dotychczasowy EDG-1.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to jeden centralny rejestr  publiczny prowadzony na platformie teleinformatycznej przez Ministra Gospodarki, za pomocą którego będzie można zdalnie dokonywać wpisu czyli założyć firmę, zmodyfikować wpis oraz zawiesić, wznowić lub zakończyć działalność gospodarczą.

Zalety systemu czyli co CEIDG daje osobie zakładającej działalność gospodarczą.
Wprowadzenie centralnego teleinformatycznego systemu prowadzonego przez Ministra Gospodarki ma przede wszystkim usprawnić proces rejestracji działalności gospodarczej. Dzięki platformie on-line, dostępnej z każdego miejsca w Polsce i zagranicą, możliwe stanie się  założenie własnej firmy w ciągu jednego dnia, bez konieczności odwiedzania urzędu. Przepływ danych miedzy rejestrami urzędów (ZUS/KRUS, GUS, Urząd Skarbowy) praktycznie już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, pozwoli rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzone dane będą natychmiast weryfikowane, a fakt złożenia wniosku potwierdzony informacją przesłaną na wskazany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej. Tą samą drogą będzie przepływać wiadomość o ewentualnych błędach i możliwości ich poprawienia.
Nadzorowany przez Ministra Gospodarki portal www.firma.gov.pl, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest sprawnym narzędziem pozwalającym:
 wypełnić on-line wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i założyć firmę; dokonać zmiany wpisu, zawiesić lub wykreślić działalność;
 uzyskać informację o zasadach rejestracji działalności gospodarczej i sposobie wypełnienia wniosku o wpis do CEIDG;
 odszukać i zweryfikować każde przedsiębiorstwo wg różnych kryteriów wyszukiwania: nazwa, numer, NIP, REGON, KRS;
 uzyskać informacje o przedsiębiorcach-osobach fizycznych.
 Serwis www.firma.gov.pl posiada także wygodna wyszukiwarkę kategorii PKD 2007 oraz dodatkowe informacje i podstawy prawne dotyczące działalności gospodarczej.
W ramach utrzymania i rozwoju systemu CEIDG przewiduje się rozszerzenie liczby usług w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców oraz obywateli.

CEIDG  - „Jedno Okienko” przedsiębiorcy.
System CEIDG umożliwia centralne ewidencjonowanie działalności gospodarczej dzięki wprowadzeniu zintegrowanego formularza zawierającego dane niezbędne dla:
• CEIDG;
• urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą);
• Głównego Urzędu Statystycznego (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem);
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników);

CEIDG udostępnia również informację o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, koncesjach, zezwoleniach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej przez Internet.
Złożenie wniosku CEIDG -1 jest jednoznaczne ze zgłoszeniem firmy do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego

Jak korzystać z CEIDG czyli PO „STAREMU” tylko do końca grudnia 2011 r.
Funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wymaga przeniesienia danych o funkcjonujących podmiotach gospodarczych (aktywni i zawieszeni) z ewidencji gminnych do CEIDG. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz czy prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
Urzędy, prowadzące do tej pory ewidencję działalności gospodarczej, zobowiązane są na mocy obowiązującej z dniem 1 lipca 2011 r. znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do przeniesienia danych do CEIDG do dnia 31 grudnia 2011 r. Do tej pory w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz czy prezydent miasta pozostaje nadal organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.
Zgodnie z nowymi przepisami, chcąc po 1 lipca 2011 r. zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z następujących trybów postępowania:
 Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
 Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku:
 Jeżeli wniosek składany jest on-line mozna to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu  lub profilu zaufanego e-PUAP  - nowej formy autoryzacji MSWiA dostępnej od 9 czerwca 2011 r. w urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych oraz wybranych oddziałach ZUS i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Przed pierwszym logowaniem należy założyć konto przechowujące podstawowe dane wnioskodawcy, co przyśpiesza proces obsługi.
 Jeżeli wniosek składany jest w urzędzie gminy, tożsamość wnioskodawcy zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu tożsamości. Przed udaniem się do gminy można jednak wypełnić wniosek on-line bez logowania i wydrukować go lub zapamiętać jego numer.  W ten sposób urzędnik szybciej odnajdzie wniosek w systemie i sprawdzi dane wnioskodawcy.
 Przed udaniem się do urzędu należy upewnić się czy gmina korzysta już z CEIDG.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email, a gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Ministerstwo Gospodarki zapewnia, ze zmiany w systemie CEIDG zostały przygotowane tak, aby każdy mógł się nim sprawnie posłużyć. Na stronie internetowej CEIDG oraz na www.firma.gov.pl  udostępniony został przewodnik, który krok po kroku prowadzi przedsiębiorcę przez cały proces rejestracji. Wypełnienie formularza zajmie nie więcej niż piętnaście minut – zaznaczył.
 

WAŻNE! - Urząd Gminy w Rokietnicy korzysta już z CEIDG – sprawdź, zaktualizuj i dostosuj swój wpis do gminnej ewidencji zgodnie z PKD 2007; sprawdź także czy twój wpis został już przeniesiony do CEIDG

Uwaga przedsiębiorcy !
Z dniem 1 lipca 2011r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki. Dotychczasowe organy ewidencyjne zobowiązane są do przeniesienia aktualnych baz danych przedsiębiorców do CEIDG.
W związku z powyższym przedsiębiorcy, którzy nie dostosowali przedmiotu działalności gospodarczej do PKD 2007, obowiązani są do  aktualizacji wpisów.

Niedokonanie aktualizacji wpisu do gminnej ewidencji działalności gospodarczej spowoduje, że przedsiębiorca figurować będzie w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej bez określenia rodzaju działalności.

Każdy przedsiębiorca może posiadać tylko jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej jest osoba fizyczna indywidualizowana przez nr PESEL, nr NIP i oznaczenie przedsiębiorcy zawierające imię i nazwisko. Zatem konieczne jest aby osoby, które posiadają więcej niż jeden wpis dokonały ich weryfikacji poprzez dokonanie zmian jednego, wybranego wpisu i wykreślenie pozostałych.

Należy tego dokonać poprzez wniosek CEIDG-1 osobiście lub przez pełnomocnika
w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, pok. nr 2
w godzinach: poniedziałek    10:00 – 18:00
                      wtorek-piątek     7:30 -  15:30

Wniosek CEIDG-1 nie podlega opłacie.
Druk wniosku otrzymać można w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pok. 2, lub pobrać
ze strony:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba.

Wszelkich informacji związanych ze znowelizowanymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym o zasadach funkcjonowania CEIDG i wypełniania nowych formularzy udziela kierownik Referatu Gospodarki Rolnej i Współpracy Środowiskowej mgr inż. Ewa Lota w godzinach pracy UG Rokietnica, pok. nr 2, tel.: 61 89 60 623.

Oprac. Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

 


Data publikacji w serwisie: 2011-08-01
Strony: 1


Najnowsze wiadomości gospodarcze:

<-title->