KOMUNIKATY - INFORMACJE

ZARZĄDZENIE NR 66 / 2019 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 6 sierpnia 2019 roku

KIEDY: 06/08/2019

Rokietnica, dn. 06-08-2019 r.

ZARZĄDZENIE NR  66 / 2019
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 6 sierpnia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Podział środków finansowych na realizację zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rokietnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2019
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 6 sierpnia 2019 roku

 

Podział środków finansowych
na powierzenie realizacji zadań publicznych 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Ilość punktów przyznana przez Komisję Konkursową

Przyznana kwota dotacji
(brutto zł)

1

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami

100

7 980,00 zł

 Razem:

7 980,00 zł

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR  66/2019
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 6 sierpnia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

 

Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 lipca 2019 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów:

  1. Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
  2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
  3. Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  4. Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pod względem merytorycznym oferty została oceniona w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 47/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 lipca 2019 roku.

W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zadania zostaje zlecona w formie powierzenia podmiotom i w wysokości jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Rokietnica z 6 sierpnia 2019 roku  >>>  L I N K

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!