KOMUNIKATY - INFORMACJE

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica

KIEDY: 16/11/2020

Nr RO.523.2.2020

Rokietnica, dn. 16.11.2020 r.

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2021”

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opinie/uwagi do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2021”, zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 października 2020 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, mogły składać w okresie od 26 października 2020 roku do 9 listopada 2020 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Uwagi i opinie z wykorzystaniem ww. Formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, przyjmowane były w następujących formach:

 • elektronicznej na adres: agnieszka.antczak@rokietnica.pl;
 • listownej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica;
 • osobiście, dostarczając wypełniony formularz do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu Gminy Rokietnica.

 

Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniu 19 października 2020 roku

na okres od 26 października 2020 roku do 9 listopada 2020 roku

przedstawia się następująco:

L.p.

Uwagi organizacji pozarządowych do projektu Programu Współpracy na rok 2021 ze szczegółowym wskazaniem paragrafu, ustępu i punktu Programu

Stanowisko Gminy Rokietnica wraz
z uzasadnieniem

1.

CELE

brak uwag

brak

2.

ZASADY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

3.

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

4.

FORMY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

5.

PRIORYTETY W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

brak uwag

brak

6.

INNE PROPOZYCJE

brak uwag

brak

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu Współpracy na 2021 rok”, złożono 1 formularz uwag, do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2021 rok”.

Formularz został złożony przez Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny Kusy Rokietnica nie wnosił uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2021 rok”.

Pełen przebieg prac nad „Programem Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2021” przedstawiał się następująco:

 1. Projekt „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2021” powstał na bazie „Programu Współpracy na rok 2020”, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica.
 2. Za jego przygotowanie odpowiedzialna była Agnieszka Antczak Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.
 3. Informację o rozpoczęciu prac nad projektem „Programu Współpracy na 2021 rok” przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica za pośrednictwem strony internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl, zakładka DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE i strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy 24 sierpnia 2020 roku oraz elektronicznie poprzez wysłanie podmiotom znajdującym się na Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych Gminy Rokietnica informacji o rozpoczęciu prac nad programem współpracy.
 4. Propozycje do projektu „Programu Współpracy na 2021 rok” przyjmowano w okresie od 24 sierpnia 2020 roku do 14 września 2020 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (agnieszka.antczak@rokietnica.pl), poprzez pisemne składanie propozycji do projektu „Programu Współpracy na 2021 rok” drogą tradycyjnej poczty (Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62–090 Rokietnica) lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rokietnica – Biuro Obsługi Interesanta.
 5. Organizacje pozarządowe, które zgłosiły propozycje ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Liczba otrzymanych propozycji: 13, w tym mailowo: 10.

1 propozycja wpłynęła po terminie, tj. 22.09.2020 r.

Data wpływu

Nazwa organizacji

Propozycje organizacji pozarządowych do Programu Współpracy na rok 2021

Stanowisko Gminy Rokietnica

wraz z uzasadnieniem

03.09.2020 Rokietnicki Klub Seniorów Kilkudniowy wyjazd w celu poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej seniorów Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
09.09.2020 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich lig Piłkarskich oraz rozgrywkach WZPN i dla dzieci i młodzieży z gminy Rokietnica Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
11.09.2020 Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny Kusy Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (obóz szkoleniowy z zakresu lekkiej atletyki) Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
11.09.2020 Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny Kusy Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (obóz szkoleniowy z zakresu lekkiej atletyki) Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
11.09.2020 Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny Kusy Wspieranie i upowszednianie kultury fizycznej (zajęcia, zawody) Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
13.09.2020 Akademia Wieku Dostojnego Aktywnym być – dla ciała i dla ducha Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
14.09.2020 UKS Słowian Zajęcia szkoleniowe i uczestnictwo w zawodach zawodników sekcji Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
14.09.2020 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR Aktywność fizyczna, integracja społeczna i próba samodzielnego mieszkania – sposobem na wzrost samodzielności osób z niepełnosprawnościami Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
14.09.2020 Gminny Klub Sportowy Rokita Cykl treningów i meczów ligowych w 2021 roku dla 5 grup młodzieżowych Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.

 

14.09.2020 Gminny Klub Sportowy Rokita Organizacja meczów ligowych drużyny seniorów GKS „Rokita” Rokietnica 2021 roku Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
14.09.2020 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy Organizacja X Amatorskiego Turnieju Piłkarskiego im. Marcina Matysiaka Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
11.09.2020 Fundacja Relacyjni (organizacja w trakcie procesu zakładania) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi mieszkających na terenie gminy Rokietnica Zadanie dotyczy sfery

działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Placówki oświatowe realizują zadania dot. wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

Propozycja nie została uwzględniona w programie współpracy Gminy Rokietnica na 2021 r.

22.09.2020 UKS Błyskawica Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacji zajęć i przedsięwzięć sportowo- rekreacyjnych, kierowanych w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży Propozycja spójna z kierunkami zawartymi  w programie współpracy na rok 2021.
 1. W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), „Program Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2021”, założenia budżetowe Gminy Rokietnica na 2021 rok oraz wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje, przygotowano projekt „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2021 rok”. Projekt „Programu Współpracy na 2021 rok” wraz z Formularzem uwag do projektu Programu Współpracy oraz ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica o konsultacjach z dnia 19 października 2020 roku, został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy: www.rokietnica.pl, w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy, na gminnej tablicy ogłoszeń oraz pisemnie poprzez wysłanie podmiotom znajdującym się na Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych Gminy Rokietnica ogłoszenia o konsultacjach projektu „Programu Współpracy na 2021 rok”. Projekt „Programu Współpracy na 2021 rok”, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podlegał konsultacjom w okresie od 26 października 2020 roku do 9 listopada 2020 roku.
 2. W dniu 9 listopada 2020 r. Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny Kusy Rokietnica złożył formularz uwag, który nie wnosił uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2021 rok”.
 3. W okresie konsultacji, tj. od 26 października 2020 roku do 9 listopada 2020 roku organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica nie wniosły żadnych uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2021”.
 4. Zgodnie z § 5 pkt. 5 i § 7 załącznika do uchwały Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uznaje się to za ważne.

 Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!