KOMUNIKATY - INFORMACJE

Wyniki konsultacji projektu Uchwały

KIEDY: 06/11/2020

Rokietnica, dn. 06.11.2020 r.

Nr RO.520.2.2020

Wyniki konsultacji społecznych

projektu Uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Propozycje/uwagi do projektu Uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 października 2020 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, mogły składać w okresie od 15 października 2020 roku do 29 października 2020 roku za pośrednictwem Formularza konsultacji dot. projektu Uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rokietnica.

Opinie i uwagi na w/w Formularzu mogły być składane na piśmie bezpośrednio w następujących formach:

  • elektronicznej na adres: agnieszka.antczak@rokietnica.pl;
  • listownej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica;
  • osobiście, dostarczając wypełniony formularz do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu Gminy Rokietnica.

Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniu 8 października 2020 roku

na okres od 15 października 2020 roku do 29 października 2020 roku

przedstawia się następująco:

W okresie konsultacji, tj. od 15 października 2020 roku do 29 października 2020 roku organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica nie wniosły żadnych uwag i opinii do projektu Uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z § 5 pkt. 5 i § 7 załącznika do uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1057), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uznaje się to za ważne.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!