KOMUNIKATY - INFORMACJE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019

KIEDY: 14/03/2019

Rokietnica, dn. 14-03-2019 r.

Nr RO.524.1.2019

ZARZĄDZENIE NR  26 / 2019
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Podział środków finansowych na realizację zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rokietnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2019
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 14 marca 2019 roku

Podział środków finansowych
na powierzenie realizacji zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Ilość punktów przyznana przez Komisję Konkursową Przyznana kwota dotacji
(brutto zł)
1 Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Organizacja zajęć sportowych w tym m.in. treningów, wyjazdów na zawody dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica 99 41 000,00 zł
2 Rokietnicki Klub Seniorów Wyjazdy seniorów na pływalnię do Tarnowa Podgórnego 56 7 000,00 zł
3 Fundacja Lech Poznań Football Academy Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica oraz udział w rozgrywkach ligowych WZPN 59 15 000,00 zł
4 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica 0 0,00 zł
5 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica SPORT MOJĄ PASJĄ 73 26 000,00 zł
6 Uczniowski Klub Sportowy „Kiekrz” ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI W GMINIE ROKIETNICA – Całoroczne treningi zapasów z elementami mocowania, gier i zabaw – sekcja zapaśnicza UKS Kiekrz Poznań 0 0,00 zł
7 Fundacja Just4Fit Rokietnica na fali – windsurfingowa animacja czasu wolnego 56 6 000,00 zł
8 Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa Bilard – droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Gminy Rokietnica ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży oraz osób starszych 87 19 000,00 zł
9 Gminny Klub Sportowy „ROKITA” Szkolenie w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 89 36 000,00 zł
10 Uczniowski Klub Sportowy „SŁOWIAN” Mrowino Zajęcia szkoleniowe i uczestnictwo w zawodach zawodników sekcji tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 95 19 000,00 zł
11 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami 100 7 980,00 zł
12 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica Taekwondo Olimpijskie WYCHOWUJEMY POPRZEZ SPORT – Treningi Taekwondo Olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica 58 15 020,00 zł
13 Stowarzyszenie GO AHEAD Zajęcia sportowe – treningi Brazylijskiego Jiu Jitsu dla 3 grup wiekowych, w okresie marzec-grudzień 2019 przeznaczone dla mieszkańców gminy Rokietnica. 56 6 000,00 zł
14 Fundacja Champion Sport Club Organizacja zajęć i zawodów rekreacyjno-sportowych dla dzieci z Gminy Rokietnica 56 6 000,00 zł
15 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„Klub Sportowy Arka-Kiekrz”
Zajęcia sportowo- rekreacyjne
dla społeczności Gminy Rokietnica
86 21 000,00 zł
16 Stowarzyszenie Rokietnica Biega SPORTOWY SUMMER CAMP dla dzieci i młodzieży w Rokietnicy 0 0,00 zł
 Razem: 225 000,00 zł

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR  26/2019
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 lutego 2019 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 16 ofert.

Oferty nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 spełniają wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów:

  1. Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami),
  2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  3. Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  4. Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pod względem merytorycznym oferty nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 zostały ocenione w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 13/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 lutego 2019 roku.

Oferty nr 4, 6 i 16 nie spełniają wymogów formalnych wynikających z przepisów:

  1. Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami),
  2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  3. Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  4. Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty nr 5, 9 i 10 nie zostały poddane ocenie merytorycznej uzyskując negatywną opinię na etapie oceny formalnej, ponieważ nie spełniły wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zadania zostaje zlecona w formie powierzenia podmiotom i w wysokości jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!