KOMUNIKATY - INFORMACJE

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

KIEDY: 27/09/2017

Nr RO.523.3.2017

Rokietnica, dnia 27.09.2017 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Realizując Uchwałę Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Rokietnica w dniu 27 września 2017 r.
ogłasza:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

1. Przedmiotem konsultacji będzie:

Projekt Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2018.

2. Termin konsultacji ustala się na okres

od 4 października 2017 r. do 18 października 2017 r.

3. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

–       zamieszczenia projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2018 na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz gminnej tablicy ogłoszeń i przyjmowania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie papierowej lub elektronicznej;

–       przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych” lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej;

–       protokołowanego, bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy o godz. 16.00.

4. Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Rokietnica.

Z up. Wójta Gminy Rokietnica

/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH >>> LINK

PROJEKT DO KONSULTACJI:

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ROKIETNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY ROKIETNICA NA ROK 2018 >>> LINK

FORMULARZ UWAG >>> LINK

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!