KOMUNIKATY - INFORMACJE

Jak zrealizować zadanie publiczne w nowych rygorach

KIEDY: 12/08/2020

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju, związaną ze przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych, które realizują zadania zlecone z środków budżetu Gminy Rokietnica, a których realizacja nie może się odbyć w pierwotnie zaplanowanej formie, o przekazanie takiej informacji do tut. Urzędu Gminy Rokietnica:

lub

 • w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub przekazać osobiście do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta.

Na mocy zapisów tzw. Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0, możliwa jest zmiana pierwotnie zaplanowanych działań i ich charakteru oraz wydłużenie czasu realizacji zadania. Można więc wskazać, które z działań nie mogą się odbyć i zaproponować w ich miejsce nowe działania, bądź zaproponować ich przeprowadzenie w formie zdalnej i elektronicznej. Takie zmiany nie mogą jednak ingerować w istotę realizacji zadania publicznego i konieczne są każdorazowo uzgodnienia ze zlecającym zadanie.

Szeroki i różnorodny zakres realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych powoduje, że brak jest możliwości jednoznacznego sformułowania wytycznych dotyczących wszystkich poszczególnie realizowanych zadań. W związku z powyższym, każda zmiana będzie analizowana indywidualnie. Prosimy o przeanalizowanie założeń realizowanych ofert.

 

WAŻNE!

Umowy zawarte z Gminą Rokietnica >>> Można dokonać aneksowania zawartych umów, w taki sposób, by nie zaistniało ryzyko zwrotu środków przyznanych na realizację zadań, w szczególności poprzez zmianę:

 1. terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
 2. sposobu wykonania umowy lub jej części;
 3. zakresu wykonania umowy lub jej części;

 

Dla kogo ? >>> wszystkie organizacje realizujące zadania publiczne finansowane z budżetu Gminy Rokietnica

Warunek >>> złożenie wniosku do Wójta Gminy Rokietnica

 

Jak wprowadzić zmiany – krótka instrukcja „krok po kroku”

 1. Informacja + oświadczenie;
 2. Określenie zakresu zmian;
 3. Zgoda stron na dokonanie zmian;
 4. Aktualizacja oferty;
 5. Aneks do umowy.

Ze względu na epidemię koronawirusa, większość organizacji pozarządowych musiała zawiesić realizację zadań publicznych. Biorąc pod uwagę charakter działań lokalnych organizacji, jedną z największych przeszkód w wykonaniu zleconych działań okazały się ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowo-rekreacyjnych, organizacje pozarządowe musiały zawiesić realizację zadań publicznych.

Nie udało się w pełni zrealizować w ramach tzw. „małych grantów” zadania publicznego „Wyjazd seniorów na pływalnię do Tarnowa Podgórnego”, z uwagi na zamknięcie od 12.03.2020 r. obiektu Tarnowskie Termy.

Od 4 maja 2020 r. udostępnione zostały m.in. obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym:

 • maksymalnie do 6 osób: m.in. stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),
 • maksymalnie do 2 osób: infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny,

co umożliwiło, w ograniczonym zakresie ze względu na liczebność grupy, realizację zaplanowanych zadań publicznych, m.in. zajęć sekcji kajakowej przez UKS Błyskawica.

Kilka organizacji zawnioskowało o przesunięcie terminu realizacji zadań publicznych oraz o częściowe zawieszenie realizacji zadania publicznego.

Aktualne obostrzenia co do organizacji zajęć, wydarzeń sportowych na dzień pisania artykułu (początek sierpnia br.) wprowadzone zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienionym kolejnym Rozporządzeniem, które weszło w życie 24 lipca 2020 r. Najważniejsze zapisy dotyczą:

 • zasad reżimu sanitarnego, których przestrzegać muszą osoby uczestniczące w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
 • zasad reżimu sanitarnego, których przestrzegać musi podmiot uprawniony do udostępniania obiektu sportowego, organizator wydarzenia lub zajęć sportowych,
 • liczby uczestników wydarzeń sportowych, odległości między widzami,
 • sposobu prowadzenia sprzedaży biletów.

Każdy organizator wydarzenia lub zajęć sportowych, a także ich uczestnik powinien na bieżąco śledzić kolejne aktualizacje aktów prawnych, dotyczących obostrzeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii.

WAŻNE:

Zadania, które nie są całoroczne będą mogły odbyć się w terminie późniejszym, nie później jednak niż do końca 2020 r. Zmiana terminów realizacji zadania następować będzie wyłącznie w drodze aneksowania zwartych już umów.

Zadania publiczne należy zrealizować w roku budżetowym 2020, zatem nie ma możliwości przesunięcia  ich realizacji na rok 2021.

W przypadku zadań całorocznych na działania, które się nie odbędą, jeśli nie będzie możliwości ich zrealizowania w terminie późniejszym, środki zostaną zmniejszone według stopnia zaawansowania realizacji danego zadania.

Jeżeli organizacja otrzymała już dotację na realizację zadania publicznego i nie planuje przesunięcia terminu jego realizacji albo nie może tego uczynić, może wystąpić do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o rozwiązanie umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidzianych zmian okoliczności, uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego. Do takich zmian należą ograniczenia wprowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Brak realizacji zadania skutkuje obowiązkiem zwrotu niewykorzystanej dotacji, lecz nie pociąga za sobą innych konsekwencji przewidzianych w umowie.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!