KOMUNIKATY - INFORMACJE

Informacja o możliwości składania uwag

KIEDY: 07/01/2019

Rokietnica, dn. 07-01-2019 r.

Nr RO.525.13.2019

Informacja
o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego
pn. „XXI Gwiazdkowy Turniej Karate”

W dniu 4 stycznia 2019 roku Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Rokietnica zwrócił się do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „XXI Gwiazdkowy Turniej Karate” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami).

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 18.00 w następujący sposób: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (decyduje data wpływu do Urzędu) lub składać w Sekretariacie Urzędu Gminy – pokój nr 18.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego >>> LINK

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!