KOMUNIKATY - INFORMACJE

Informacja dla organizacji pozarządowych

KIEDY: 22/06/2020

Informacja dla organizacji pozarządowych, realizujących zadanie we współpracy z Gminą Rokietnica

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju, związaną ze przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych, które realizują zadania zlecone ze środków budżetu Gminy Rokietnica, a których realizacja nie może się odbyć w pierwotnie zaplanowanej formie, o przekazanie takiej informacji do tut. Urzędu Gminy Rokietnica:

lub

 • w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub przekazać osobiście do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta.

Na mocy zapisów tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0, możliwa jest zmiana pierwotnie zaplanowanych działań i ich charakteru oraz wydłużenie czasu realizacji zadania. Można więc wskazać, które z działań nie mogą się odbyć i zaproponować w ich miejsce inne, bądź zaproponować ich przeprowadzenie w formie zdalnej i elektronicznej. Takie zmiany nie mogą jednak ingerować w istotę realizacji zadania publicznego i konieczne są każdorazowo uzgadniane ze zlecającym zadanie.

Szeroki i różnorodny zakres realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych powoduje, że brak jest możliwości jednoznacznego sformułowania ogólnych wytycznych, dotyczących wszystkich poszczególnie realizowanych zadań. W związku z powyższym, poszczególne zmiany będą analizowane indywidualnie. Prosimy o sprawdzenie założeń realizowanych ofert.

WAŻNE!

Umowy zawarte z Gminą Rokietnica >>> Można dokonać aneksowania zawartych umów, w taki sposób, by nie zaistniało ryzyko konieczności zwrotu środków przyznanych na realizację zadań, w szczególności poprzez zmianę:

 1. terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
 2. sposobu wykonania umowy lub jej części;
 3. zakresu wykonania umowy lub jej części;

Kto ? >>> wszystkie organizacje realizujące zadania publiczne finansowane z budżetu Gminy Rokietnica

Warunek >>> złożenie wniosku do Wójta Gminy Rokietnica

Jak wprowadzić zmiany – krótka instrukcja „krok po kroku”

 • Informacja + oświadczenie (art. 15 zzzzzb ust.1)
 • Określenie zakresu zmian (art. 15 zzzzzb ust. 2);
 • Zgoda stron na dokonanie zmian;
 • Aktualizacja oferty;
 • Aneks do umowy.

Ze względu na epidemię koronawirusa, większość organizacji pozarządowych musiała zawiesić realizację zleconych zadań publicznych. Biorąc pod uwagę charakter działań lokalnych organizacji, jedną z największych przeszkód w wykonaniu zleconych działań okazały się ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowo – rekreacyjnych organizacje pozarządowe musiały zawiesić realizację zadań publicznych.

Nie udało się w pełni zrealizować w ramach tzw. „małych grantów” zadania publicznego „Wyjazd seniorów na pływalnię do Tarnowa Podgórnego”, z uwagi na zamknięcie od 12.03.2020 r. obiektu Tarnowskie Termy.

Od 4 maja 2020 r. udostępnione zostały m.in. obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym:

 • Maksymalnie do 6 osób: m.in. stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki);
 • Maksymalnie do 2 osób: infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny,

co umożliwiło, w ograniczonym zakresie ze względu na liczebność grupy, realizację zaplanowanych zadań publicznych, m.in. zajęć sekcji kajakowej przez UKS Błyskawica.

Kilka organizacji zawnioskowało o przesunięcie terminu realizacji zadań publicznych oraz o częściowe zawieszenie realizacji zadania publicznego.

18 maja rząd wprowadza kolejne zmiany w funkcjonowaniu obiektów sportowych: na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów), na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Wyraża się także zgodę na organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2), 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2), 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2), 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

W związku z powyższym od 18 maja będą mogły ruszyć zajęcia z treningami m.in. w hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu.

WAŻNE!

Zadania, które nie są całoroczne będą mogły odbyć się w terminie późniejszym, nie później jednak niż do końca 2020 r. Zmiana terminów realizacji zadania następować będzie wyłącznie w drodze aneksowania zwartych już umów.

Zadania publiczne należy zrealizować w roku budżetowym 2020, zatem nie ma możliwości przesunięcia  ich realizacji na rok 2021.

W przypadku zadań całorocznych na działania, które się nie odbędą, jeśli nie będzie możliwości ich zrealizowania w terminie późniejszym, środki zostaną zmniejszone według stopnia zaawansowania realizacji danego zadania.

Jeżeli organizacja otrzymała już dotację na realizację zadania publicznego i nie planuje przesunąć terminu jego realizacji albo nie może tego uczynić, może wystąpić do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o rozwiązanie umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidzianych zmian okoliczności, uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego. Do takich zmian należą ograniczenia wprowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Brak realizacji zadania skutkuje obowiązkiem zwrotu niewykorzystanej dotacji, lecz nie pociąga za sobą innych konsekwencji przewidzianych w umowie.

Realizowane w 2020 roku na rzecz mieszkańców Gminy Rokietnica zadania publiczne dotyczą wspierania i upowszechnia kultury fizycznej.

W 2020 roku w ramach tzw. „małych grantów” zaplanowano realizację następujących zadań publicznych:

 • IX Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka – upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy;
 • Wyjazd seniorów na pływalnię do Tarnowa Podgórnego, Rokietnicki Klub Seniorów;
 • Obóz sportowo kondycyjno – integracyjny, Stowarzyszenie zwykłe ROXKIJE Rokietnica;
 • Obóz letni, Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica;
 • Obóz zimowy, Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica;
 • Treningi z profesjonalnym trenerem lekkoatletyki, Stowarzyszenie Rokietnica Biega;
 • Animacja czasu wolnego dla dzieci poprzez zajęcia sportowe, Stowarzyszenie Rokietnica Biega;
 • Obóz letni formą wypoczynku i przygotowania do nowego sezonu, Uczniowski Klub Sportowy SŁOWIAN Mrowino;
 • Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań dla dzieci z gminy Rokietnica, Uczniowski Klub Sportowy „Kiekrz” w Poznaniu;
 • Aktywność to wspaniały lek na seniora wiek, Akademia Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej;
 • Cudze chwalicie swego nie znacie. Wyjazd sportowo – rekreacyjny członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” Cerekwica;
 • Letnie zgrupowanie treningowe zawodników taekwondo olimpijskiego, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica TAEKWONDO OLIMPIJSKIE;
 • Program poprawy warunków i bezpieczeństwa zajęć oraz zwiększenie efektywności treningu dla młodych zawodników BJJ., Stowarzyszenie GO AHEAD;
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Obóz szkoleniowy lekkoatletyczny, Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny „KUSY” Rokietnica.

Ogółem kwota przyznanych dotacji w ramach tzw. małych grantów wynosi 52 000,00 zł.

W ramach otwartych konkursów ofert zaplanowano realizację następujących zadań publicznych:

 • Zajęcia w wodzie i zajęcia taneczne – formy aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR;
 • Aktywnym być: dla ciała, dla umysłu, Akademia Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej;
 • Warsztaty taneczne jako forma aktywności fizycznej seniorów, Rokietnicki Klub Seniorów;
 • W zdrowym ciele zdrowy duch – wspieranie aktywności osób 50+ z Gminy Rokietnica oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych, Fundacja Just4Fit;
 • ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI W GMINIE ROKIETNICA – Całoroczne treningi zapasów z elementami mocowania, gier i zabaw – sekcja zapaśnicza UKS Kiekrz Poznań, Uczniowski Klub Sportowy „Kiekrz”;
 • Wspieranie szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizację zajęć i przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych, kierowanych w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica, Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica;
 • Rokietnica na fali – windsurfingowa animacja czasu wolnego, Fundacja Just4Fit;
 • Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica, Fundacja Piotra Reissa;
 • SPORT MOJĄ PASJĄ, Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica;
 • WYCHOWUJEMY POPRZEZ SPORT – Treningi Taekwondo Olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica Taekwondo Olimpijskie;
 • Organizacja szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja zajęć z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica, Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny „KUSY” Rokietnica;
 • Organizacja zajęć sportowych w tym treningów, wyjazdów na zawody w zakresie piłki nożnej, Klub Sportowy Arka-Kiekrz”;
 • Organizacja zajęć i treningów rekreacyjno – sportowych dla dzieci z Gminy Rokietnica, Fundacja Champion Sport Club;
 • Zajęcia szkoleniowe i udział we współzawodnictwie sportowym poprzez uczestnictwo w zawodach zawodników sekcji tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, Uczniowski Klub Sportowy „SŁOWIAN” Mrowino;
 • Wspieranie szkolenia sportowego, w tym również poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacji zajęć i przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych, kierowanych w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży, Fundacja Lech Poznań Football Academy;
 • Bilard – droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Gminy Rokietnica ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa;
 • Cykl treningów i meczów ligowych w 2020 roku, Gminny Klub Sportowy „ROKITA”.

Ogółem kwota dotacji w ramach otwartych konkursów ofert wynosi  260 000,00 zł.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!