Oferty pracy

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

data publikacji: 02/02/2018

I WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku: inżynieria drogowa lub budownictwo drogowe, lub budownictwo komunikacyjne, lub budownictwo ogólne, innym o specjalności z zakresu budowy i eksploatacji dróg, lub administracja, zarządzanie, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna – pod warunkiem, że ukończył technikum drogownictwa lub technikum budownictwa;
 4. doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z budownictwem, drogownictwem, inwestycjami drogowymi, komunalnymi, dot. ochrony środowiska, projektowaniem dróg, nadzorem inwestycji drogowych, eksploatacją dróg itp. lub co najmniej 3 letni staż pracy, w tym 2 letni staż pracy na stanowisku związanym z budownictwem lub drogownictwem lub udokumentowane wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku będącym przedmiotem naboru;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. prawo jazdy kat. „B”;
 8. znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym.

II WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:

 1. mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych;
 2. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel) oraz programów kosztorysowych;
 3. umiejętności kosztorysowania robót budowlanych;
 4. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów;
 5. umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy;
 6. umiejętności pracy w zespole;
 7. umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 8. zdolność przewidywania i analizowania faktów;
 9. umiejętność delegowania uprawnień;
 10. umiejętność motywowania innych;
 11. cechy charakteru:
 • pracowitość, dokładność i punktualność,
 • odporność na stres i na zmiany w pracy,
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność.

Więcej szczegółów znajduje się pod adresem: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=177772


Nazwa: Urząd Gminy w Rokietnicy

Miejscowość: Rokietnica

Kontakt: 61 89 60 634

WWW: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=177772

Oferta ważna od: 02 02 2018

Oferta ważna do: 14 02 2018

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!