Konsultacje społeczne

Mrowino: Rozbudowa układu drogowego strefy inwestycyjnej

KIEDY: 03/03/2016

ZARZĄDZENIE NR 22/2016
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 02 marca 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Rozbudowa układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015.1515) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Mrowino-Cerekwica w sprawie projektu rozbudowy układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A”, piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 22 marca 2016 r. o godzinie 16:00,

2) 23 marca 2016 r. o godzinie 8:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu rozbudowy układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązanie projektowe zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

§ 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Mrowino – Cerekwica, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.7011.1.2016

Rokietnica, dn. 24-03-2016 r.

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu rozbudowy układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz. nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24
(na podstawie Zarządzenia nr 22/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 02.03.2016 r.)

W dniu 23 marca 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy układu drogowego strefy inwestycyjnej w m. Mrowino dz. nr 176/2, 177/8, 185/8, 201/24.
Mieszkańcy nie skorzystali z możliwości zapoznania się z dokumentacją i wniesienia uwag
do projektu. W przygotowaniu konsultacji wzięło udział 3 pracowników Urzędu Gminy,
Informujemy, że projekt zostanie wykonany według założeń zaprezentowanych
w udostępnionych materiałach.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!