Konsultacje społeczne

Kiekrz: Przebudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej

KIEDY: 29/08/2016

ZARZĄDZENIE NR 75/2016
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Przebudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kiekrz, Starzyny, Rogierówko, w sprawie projektu przebudowy pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.
2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna,
w dniach:
1) 14 września 2016 r. o godzinie 09:00,
2) 15 września 2016 r. o godzinie 17:00.
3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały
na terenie ww. miejscowości lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. miejscowościach.

§ 2.
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag
do proponowanego wariantu przebudowy ul. Poznańskiej w Kiekrzu.
2. Proponowane rozwiązanie przebudowy ul. Poznańskiej w Kiekrzu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.
3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji
po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4.
Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Kiekrz-Pawłowice i Starzyny-Rogierówko, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.
Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.7011.7.2016

Rokietnica, dn. 20-09-2016 r.

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: Przebudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (na podstawie Zarządzenia nr 75/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25.08.2016 r.)

W dniu 15 września 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu przebudowy pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego. W konsultacjach wzięło udział 9 mieszkańców, 3 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów, 1 radna. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiły 3 osoby.

Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:
1)    Zlokalizować zjazd o szerokości 6 m na działkę 846/5 przy ul. Poznańskiej w Kiekrzu. Pozostawić istniejący zjazd o szerokości 6 m na działkę 846/3. Zaprojektować zjazd
na projektowaną drogę publiczną (połączenie ul. Sarniej z ul. Poznańską).
2)    Przedstawiony wariant ciągu pieszo-rowerowego przebiega w śladzie istniejącego rowu otwartego odwadniającego. Sieć melioracyjna musi być odtwarzana w sposób zapewniający jej funkcjonowanie na terenach objętych melioracją.
3)    Projektowanie ciągu pieszo-rowerowego bezpośrednio przy granicach działek spowoduje konieczność usunięcia zabytkowych drzew, w związku z tym należy zaprojektować pas zieleni z drenażem przy granicach pasa drogowego natomiast ciąg pieszo-rowerowy
z kanalizacją deszczową przy jezdni ul. Poznańskiej.
4)    Przy projektowaniu ciągu pieszo-rowerowego w rejonie działki nr 107 w Starzynach należy uwzględnić odwodnienie terenu poprzez kanalizację deszczową.
5)    Przeanalizować zasadność projektu pn. przebudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej
w Kiekrzu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego, ze względu na komplikacje rozwiązań techniczno-przestrzennych, środowiskowych oraz finansowych Gminy Rokietnica.
6)    Ciąg pieszo rowerowy powinien biec po drugiej stronie drogi, w stosunku do przebiegu wskazanego w projekcie, ze względu na zapewnienie bezpiecznego wyjazdu z posesji, konieczność odśnieżania chodnika przez właścicieli posesji przyległych, wycinkę istniejących drzew i brak możliwości nasadzeń, oraz działanie istniejącego odwodnienia.

W nawiązaniu do złożonych uwag Urząd Gminy Rokietnica wyjaśnia, że obecnie nie istnieje zjazd na działkę nr 846/3, natomiast istnieje zjazd na działkę nr 846/4, stanowiącą przedłużenie ul. Sarniej w Kiekrzu, zgodnie z obowiązującym mpzp. Jednocześnie informujemy, że zgodnie
z art. 29 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi,
po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu. Mając na uwadze powyższe właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej
do drogi może wystąpić do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o wydanie decyzji
na lokalizację zjazdów na działki nr 846/3, 846/5.
Rów odwadniający, który biegnie wzdłuż ulicy Poznańskiej jest rowem przydrożnym, służącym wyłącznie odwadnianiu pasa drogi gminnej. Projekt nie dotyczy sieci melioracyjnej.
Projektowany ciąg pieszo-rowerowy na długości odcinka nie przylega bezpośrednio do granicy pasa drogowego, zatem wycięte będą tylko drzewa w złej kondycji fitosanitarnej
oraz te kolidujące bezpośrednio z inwestycją.
Gmina Rokietnica nie planuje wykupów gruntów oraz poszerzania pasa drogowego
pod ww. inwestycję, ze względu na ewentualny znaczący wzrost jej kosztów.
Proponowany przebieg ciągu pieszo-rowerowego zapewnia optymalne wykorzystanie terenu pasa drogi gminnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków technicznych,  istniejącego systemu odwodnienia, projektowanego nowego oświetlenia ulicznego oraz wymogów związanych z bezpieczeństwem użytkowników drogi.

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. Przebudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej
w Kiekrzu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego zostaną przekazane projektantowi. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (np. szerokości pasa drogowego, możliwości wykorzystania istniejącego odwodnienia drogi, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!