Konsultacje społeczne

Kiekrz: Modernizacja nawierzchni ul. Ptasiej

KIEDY: 31/08/2016

ZARZĄDZENIE NR 76/2016
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Modernizacja nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Kiekrz – Pawłowice, w sprawie projektu modernizacji nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu.
2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna,
w dniach:
1) 14 września 2016 r. o godzinie 08:00,
2) 15 września 2016 r. o godzinie 16:00.
3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2.
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu modernizacji nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu.
2. Proponowane rozwiązanie modernizacji ul. Ptasiej w Kiekrzu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie  określonym w § 1 ust. 2.
3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji
po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4.
Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Kiekrz-Pawłowice
w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.
Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy:
Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

Nr RI.7011.6.2016

Rokietnica, dn. 20-09-2016 r.

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: Modernizacja nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu (na podstawie Zarządzenia nr 76/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25.08.2016 r.)

W dniu 15 września 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu modernizacji nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu. W konsultacjach wzięło udział około 15 mieszkańców, 3 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów, 1 radna. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 9 osób.

Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:
1)   Przesunięcie oznakowania „strefa zamieszkania” i ograniczenie prędkości do 20 km/h na całym odcinku ul. Ptasiej w Kiekrzu. Wykonanie dodatkowych progów zwalniających.
2)  Przedłużenie projektowanej sieci oświetlenia ulicznego do ostatnich zabudowań od strony miejscowości Rogierówko.

Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że uwagi dotyczące projektu modernizacji nawierzchni
ul. Ptasiej w Kiekrzu zostaną przekazane projektantowi. Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie do projektu zgłoszonych postulatów jest uzależnione od wielu czynników (np. zakresu opracowania objętego umową z projektantem, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!