Konsultacje społeczne

Rokietnica: Budowa Wierzbowej od Miłej

KIEDY: 10/10/2016

ZARZĄDZENIE NR 91/2016
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Budowa
ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowana z ul. Obornicką.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Rokietnica i Bytkowo, w sprawie projektu budowy ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowana z ul. Obornicką.
2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna,
w dniach:
1) 25 października 2016 r. o godzinie 08:00,
2) 26 października 2016 r. o godzinie 16:00.
3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. miejscowości lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. miejscowościach.

§ 2.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanych wariantów budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowana z ul. Obornicką.
2. Proponowane rozwiązanie budowy ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowana z ul. Obornicką zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.
3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Rokietnica i  Sobota – Bytkowo w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy:
Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR 95/2016 WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 27 października 2016 r.

Zmieniające Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (publ. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 91/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 października 2016 r., sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 wprowadza się pkt. 3) o następującej treści:

dodatkowe terminy konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rokietnica i Bytkowo, w sprawie projektu, wyznacza się na 16 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00 oraz 17 stycznia 2017 r. o godzinie 08:00.  Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYNIKI KONSULTACJI

RI.7011.1.2017

Rokietnica, dn. 24-01-2017

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: Budowa
ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką

(na podstawie Zarządzenia nr 91/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10.10.2016 r., zmienionego Zarządzeniem nr 95/2016 z dnia 27.10.2016 r.)

W dniu 17 stycznia 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu budowy ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką. W konsultacjach wzięło udział około 50 mieszkańców, 3 pracowników Urzędu Gminy, 2 sołtysów, 2 radnych. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 13 osób.

Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:

 • Zmodernizowanie istniejącego skrzyżowania poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej,
 • Przeanalizowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Wierzbowej,
 • Wykonanie wyniesienia skrzyżowań w ciągu ul. Wierzbowej, aby spowolnić ruch pojazdów,
 • Wykonanie progów zwalniających lub elementów uspokojenia ruchu, tzw. szykan,
 • Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych, zastosowanie wysepek przy przejściach dla pieszych,
 • Wprowadzenie na ul. Wierzbowej ograniczenia prędkości do 40km/h oraz zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5t lub powyżej 15t,
 • Wykonanie zatoki autobusowej/przystanku dla autobusów jadących w kierunku Poznania,
 • Uwzględnienie koncepcji dalszej rozbudowy dróg dla „Osiedla Spokojnego” – wprowadzenie chodników dla pieszych na drogach krzyżujących się z ul. Wierzbową,
 • Uwzględnienie chodnika po obu stronach drogi lub dopuszczenie ruchu pieszego na ścieżce rowerowej,
 • Wydłużenie I etapu inwestycji o kilkadziesiąt metrów z powodu ukształtowania istniejącego terenu i konieczności odwodnienia dalszego odcinka ul. Wierzbowej,
 • Przebudowanie ul. Wierzbowej na całym odcinku (od ul. Obornickiej do drogi serwisowej przy drodze ekspresowej S11),
 • Uwzględnienie brakujących zjazdów indywidualnych na działki sąsiadujące z drogą,
 • Rozważenie skablowania istniejącej linii napowietrznej,
 • Rozważenie umieszczenia kanalizacji teletechnicznej

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką zostały przekazane Projektantowi.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnienia z zarządcą drogi powiatowej, uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!