kalendarium

KIEDY: 2020-02-19
GDZIE: Klub Sołecki Mrowino - Cerekwica
data publikacji: 13/01/2020

KATEGORIA: Sołectwa

Zebranie wiejskie Sołectwa Mrowino-Cerekwica

19 lutego (środa) 2020 r. godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Cerekwicy.

Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania – stałych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:15.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok.
  5. Podział środków finansowych Sołectwa na 2020 rok.

[zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr XVII/155/2019 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok]

  1. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2019 rok oraz bieżących zagadnień.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!