Aktualności

XXXVI sesja Rady Gminy

data publikacji: 22/03/2017

Dnia 27.03.2017 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady XXXVI sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXV sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca funkcjonowania Stowarzyszenia ROKTAR.
6. Debata: Bezpieczeństwo w Gminie.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. [Druk 342]

2) ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” [Druk 343]

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr 74/35÷74/55 oraz część działek nr 74/66 i 74/67 – etap I [Druk 344]

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, dla działek nr 91/27 i 91/28 [Druk 345]

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr 177, 178, 184, 185 i 186 [Druk 346]

6) przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2017 roku [Druk 347]

7) określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Rokietnica [Druk 348]

8) nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Kiekrz [Druk 349]

9) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Kobylniki, gm. Rokietnica [Druk 350]

8. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

/-/ Elżbieta Brzeźniak
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!