Aktualności

XLIX sesja Rady Gminy

data publikacji: 08/12/2017

KATEGORIA: Rada Gminy

Dnia 18 grudnia 2017 r. – bezpośrednio po sesji budżetowej – w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady XLIX sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołów obrad XLVI i XLVII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Debata: Funkcjonowanie GOK i Biblioteki. Plany na przyszłość.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” [Druk 460] / zał. / zał. / zał.

2) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica [Druk 461]

3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [Druk 462]

4) zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok [Druk 463]

5) wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego 2017 [Druk 464]

6) aktualizacji opisu granic jednomandatowych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Rokietnica [Druk 465]

7) aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rokietnica i siedzib obwodowych komisji wyborczych [Druk 466]

8) rozpatrzenia skarg dotyczących procedury opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy Poznania [Druk 467]

9) rozpatrzenia skargi dotyczącej rozstrzygnięcia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy Poznania [Druk 468]

10) rozpatrzenia skargi dotyczącej utrzymania ul. Dobrowita w Mrowinie [Druk 469]

 1. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!