Aktualności

L sesja Rady Gminy

data publikacji: 19/01/2018

KATEGORIA: Rada Gminy

Dnia 29 stycznia 2018 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady L sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów obrad XLVI, XLVII, XLVIII i XLIX sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Debata o planach inwestycyjnych Sp. ROS
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania [Druk 471]
2) wyrażenia zgody na zawieranie z Miastem Poznań porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego w zakresie organizowania nauki religii w punktach katechetycznych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe inne niż katolickie [Druk 472]
3) ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” [Druk 473]
4) ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica [Druk 474]
5) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica [Druk 475]
6) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018 [Druk 476]
7) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności [Druk 477]
8) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie na lata 2018-2021 [Druk 478]
9) zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok [Druk 479]
10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 [Druk 480]
11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica [Druk 481]
12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [Druk 482]

7. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady poświęcone omówieniu materiałów sesyjnych: 25.01.2018 r., g. 15:30.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!