Aktualności

Umowa na dofinansowanie nowej części Gimnazjum podpisana

data publikacji: 17/07/2017

KATEGORIA: Inwestycje, Fundusze UE

W dniu 07.07.2107 r. Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech podpisał z Dyrektorem Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy nr RPWP.09.03.03-30-0083/16-00 w ramach:

Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita Wartość projektu wynosi 13 545 477,15 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 3 999 360,43 PLN z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu planowane jest na 31.08.2017 r. Zaawansowanie prac jest zgodne z harmonogramem. Również wyposażenie obiektu w nowe ławki, krzesła, sprzęt IT, zgodnie z podpisanymi umowami ma nastąpić w miesiącach wakacyjnych. Dzieci i młodzież z dniem 1 września 2017 r. będą mogły rozpocząć edukację w nowo dobudowanej i urządzonej części budynku Gimnazjum w Rokietnicy.

Anna Garbicz

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!