Aktualności

Tarcza antykryzysowa 3.0

data publikacji: 22/05/2020

KATEGORIA: Komunikaty

 1. Terminy w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przyznawany na dotychczasowych zasadach, do 14 czerwca br.
 3. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego podwyższono do kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie wraz z jednoczesnym wprowadzeniem tzw. zasady „złotówka za złotówkę”.
 4. Wprowadzono nowy instrument finansowany ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Uprawnione osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, mogą uzyskać dofinansowanie do 80% wynagrodzenia pracownika. Nie może to być jednak więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia wraz z pokryciem składek na ubezpieczenia społeczne.
 5. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe będzie przysługiwać, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej – 1 lutego).
 6. Zwolnienie ze składek za kwiecień i maj br. dla osób prowadzących działalność gospodarczą opłacających składki na własne ubezpieczenie będzie przysługiwało, jeżeli przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.
  Zwolnienie dotyczy również osób korzystających z „ulgi na start” i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Będzie ono przysługiwało, jeżeli prowadziło się działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek:
  – nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
  – był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.
  Opłacone należności z tytułu składek za miesiąc kwiecień będą podlegały zwrotowi.
  Zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.
 7. Nowe przepisy czasowo (w okresie stanu epidemii i dwa miesiące po jego zakończeniu) zmniejszają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 25% do 18% u tych pracodawców, którzy nadal posiadają zakładowy fundusz rehabilitacji.
 8. Umożliwiono wprowadzenie zasad ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r., w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju 2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa–najwazniejsze-zmiany

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2>>>TEKST

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!