Aktualności

Szkoła Podstawowa w Cerekwicy z szansą na program proekologiczny

data publikacji: 30/01/2020

KATEGORIA: Inwestycje, Środowisko

Wniosek Gminy Rokietnica otrzymał pozytywną ocenę formalną

17 stycznia 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o zakończeniu oceny formalnej wniosków o unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna. Mogły się o nie ubiegać m.in. gminy, powiaty, ich związki, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, Lasy Państwowe czy jednostki naukowo-badawcze. Na ogłoszony pod koniec września 2019 r. konkurs wpłynęło 47 wniosków. Sześć z nich zostało ocenionych negatywnie, 7 pozostawiono bez rozpatrzenia, zaś 4 zostały wycofane. Nietrudno zatem policzyć, że pozytywną ocenę otrzymało 30 wniosków. Wśród nich jest także wniosek złożony przez gminę Rokietnica.

Projekt „FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy” został napisany w Urzędzie Gminy Rokietnica z ogromnym zaangażowaniem. Jego najważniejszym założeniem jest stworzenie w nowej szkole ośrodka edukacji ekologicznej. Zastosowane w budowie obiektu alternatywne urządzenia i rozwiązania służące ochronie środowiska oraz zaplanowane zajęcia i działania informacyjno-edukacyjne mają wywołać zmianę myślenia nie tylko dzieci i młodzieży, ale nas wszystkich. Nie da się bowiem powstrzymać dotkliwej degradacji środowiska i obserwowanych zmian klimatu bez trwałej rewizji codziennych postaw i nawyków. Dlatego proekologiczne urządzenia i wyposażenie szkoły, działające na co dzień niczym fabryka w konkretnym, a nie tylko demonstracyjnym środowisku (stąd nazwa projektu), mają być dostępne w każdej chwili do obserwacji, pomiarów i analiz, zachęcając do zastosowania np. w obiektach mieszkalnych czy przemysłowych. Z kolei prowadzone zajęcia, spotkania, wykłady, warsztaty i prelekcje, organizowane w otwartej formule, mają służyć wiedzą i być zachętą do działania na rzecz ochrony przyrody w sposób ciągły – nie zaś tylko czasami lub „przy okazji”.

O tym, czy uda się uzyskać dofinansowanie, którego maksymalny pozom wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, zdecyduje ocena merytoryczna członków Komisji Oceny Projektów. Pula środków do podziału nie jest duża – wynosi bowiem 7 mln zł. Przy 30 projektach nie będzie więc łatwo. Rozstrzygnięcie planowane jest nie wcześniej niż w kwietniu 2020 i jest to termin orientacyjny.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Co zawiera PROJEKT „FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy”

JUŻ ZASTOSOWANE

przy budowie Szkoły Podstawowej
w Cerekwicy urządzenia i rozwiązania proekologiczne;

to koszty już poniesione w związku z budową SP  – niezależnie od udziału w projekcie

DODATKOWE

urządzenia i rozwiązania budowlane

zastosowane w przypadku otrzymania dofinansowania

ZAPLANOWANE

działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska dla uczniów oraz wszystkich mieszkańców Gminy

zastosowane w przypadku otrzymania dofinansowania

– montaż zbiornika wody deszczowej (wykorzystywanej do spłukiwania toalet i nawadniania trenów zielonych) oraz instalacji umożliwiającej wykorzystanie wody szarej w toaletach;

– zielony ogród na dachu szkoły wraz z instalacją absorbującą wodę niezbędną do jej utrzymania;

– patio wraz z elementami małej architektury i kosztem nasadzenia drzewa;

– montaż stojaków rowerowych;

– elementy systemu identyfikacji wizualnej (oznakowanie/grafika/elementy designu tworzącego rodzaj „edukacyjnej ścieżki ekologicznej” scalającej wszystkie punkty projektu);

– zakup i instalacja dwóch poidełek przy patio wewnątrz szkoły i przy boisku z wodą pitną, promujące m.in., ograniczenie zużycia plastiku;

–  część wyposażenia świetlicy, biblioteki, pracowni biologicznej i chemicznej – pomieszczenia ośrodka edukacji ekologicznej (urządzenia IT, pojemniki do segregacji odpadów);

– zakup drzew i sadzonek wraz z posadzeniem

– instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu szkoły wraz z urządzeniem pomiarowym pozwalającym dla celów edukacyjnych wskazać uzyskaną z tego źródła energię;

– czujnik smogu, cyfrowy czujnik mierzący temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie powietrza wraz z prezentującym ich wynik monitorem w holu szkoły;

– instalacja urządzeń edukacyjno-aktywizujących  pokazujących wykorzystanie sił przyrody do produkcji energii (ławki solarne, ogródek meteo, edukacyjna turbina wiatrowa);

– instalacja urządzeń umożliwiających ekologiczną produkcję roślin (ogródek, szklarenka, kompostownik)

8 bloków tematycznych, obejmujących najważniejsze obszary wsparcia dla ochrony środowiska i klimatu, realizowanych poprzez:

– zajęcia Koła Ekologów zaplanowane dla uczniów wszystkich gminnych szkół,

– otwarte spotkania z ekspertami,

– wycieczki edukacyjne,

– konkursy,

– imprezy i eventy,

– zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie,

– utworzenie specjalnego portalu internetowego projektu

Szkoła Podstawowa w Cerekwicy w trakcie budowy. Stan na styczeń 2020 r.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!