Aktualności

Projekt pn. Żłobek „LEŚNE SKRZATY” w Mrowinie

data publikacji: 12/09/2017

KATEGORIA: Fundusze UE

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie pn. Żłobek „LEŚNE SKRZATY” w Mrowinie

Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0052/17, realizowanym przez Beneficjenta Czyż Karinę „LEŚNA CHATKA” z siedzibą w Mrowinie w partnerstwie z Gminą Rokietnica.
Celem projektu jest zwiększenie w Gminie Rokietnica aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do 3 lat oraz wzrost w Gminie Rokietnica liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Projekt zakłada stworzenie we wsi Mrowino 20 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od października 2017 do września 2018 opieką żłobkową 20 Dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Rokietnica i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Jak się zgłosić?
Szczegóły zasad rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana podczas zgłoszenia znajdują się na stronie www.leśnachatka.pl . Ogłoszenie o rekrutacji zostało wywieszone również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica.
Początek rekrutacji: 11 września 2017 r.
Koniec rekrutacji:    29 września  2017 r., godz. 10.00

O przyjęciu do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.
Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione w piątek  29 września 2017 r. o godz. 15.00 poprzez wywieszenie informacji na drzwiach zewnętrznych  Biura Projektu w Mrowinie, ul. Południowa 23.

S e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y !!!
Projekt pn. Żłobek „LEŚNE SKRZATY” w Mrowinie Nr projektu:RPWP.06.04.01-30-0052/17
Strona oficjalna żłobka: http://www.leśnachatka.pl/

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!