Aktualności

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapniowanie

data publikacji: 07/08/2019

KATEGORIA: Środowisko

Program będzie realizowany w latach 2019-2023 roku. Dofinansowanie dotyczy zakupu czystego składnika odkwaszającego (CaO i MgO) dla gleb o pH mniejszym bądź równym 5,5. Do kosztów kwalifikowanych nie wlicza się kosztów transportu oraz rozsiewania.

Dofinansowanie jest skierowane do rolników, którzy posiadają  gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych:

  • mniejszej niż 25 ha → do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego
  • 25 ha i więcej ale mniej niż 50 ha → do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego
  • 50 ha i więcej ale mniej niż 75 ha → do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego

Dla gospodarstw o powierzchni 75 ha i większej dotacja nie jest przyznawana.

Dla danej działki rolnej można uzyskać wsparcie nie częściej niż raz na 4 lata.

Procedura ubiegania się o dotację

a) Wykonanie analizy gleby – oznaczenie pH gleby.

Można przedłożyć posiadane wyniki badań gleby, które były wykonane po 1.01.2017r.

Należy pamiętać, aby 1 próbka gleby przypadała maksymalnie na powierzchnie 4 ha.

b) Złożenie wniosku o wydanie opinii o zalecanych dawkach CaO lub CaO+MgO wraz z załącznikami do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej u pracownika terenowego.

c) Dokonanie zakupu wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229) lub środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Należy pamiętać, aby na fakturze znajdowały się informacje o typie i odmianie wapna nawozowego lub środka wapniującego.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupów wapna nawozowego lub środka wapniującego zakupionego nie wcześniej 1.06.2019r. i planowanego zastosowania dopiero po dacie złożenia wniosku, jednak nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu określonej na fakturze.

d) Wypełnienie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

  • oryginalną opłaconą fakturą,
  • opinią o zalecanych dawkach z OSCh-R
  • formularze o przyznanej pomocy de minimis

składa się w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Poznaniu. Pracownik Stacji ocenia wniosek pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Kompletny i poprawny wniosek przekazuje do właściwego miejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

e) wysiew wapna nawozowego / środka wapnującego na pole

Data wysiania musi być późniejsza niż data złożenia wniosku.

f) informację o przyznanym dofinansowaniu rolnik otrzymuje od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Za pobieranie prób glebowych, wykonanie analizy oraz wydanie opinii Okręgowa  Stacja Chemiczno – Rolnicza pobiera opłaty.

Nabór wniosków:
termin: 15.07-31.12.2019 roku
miejsce: sekretariat (I piętro)
Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60-163 Poznań

Dominika Jurcz
specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
WODR Poznań

Źródło:

– http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/

– https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!