Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp

data publikacji: 02/10/2019

KATEGORIA: Komunikaty

Rokietnica, dn. 25-09-2019 r.

Nr RG.6721.20.2016

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Polnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wójt Gminy Rokietnica zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Polnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 października 2019 r. do 31 października 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 8), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (sala nr 13).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do miejscowego planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, lub adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Rokietnica

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Rokietnica

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

3. Załącznik graficzny

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!