Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp

data publikacji: 09/09/2019

KATEGORIA: Pozostałe

Rokietnica, dn. 02-09-2019 r.

Nr RZP.6721.3.2019.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Rokietnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 września 2019 r. do 8 października 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Rakietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 8), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (sala nr 13).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do miejscowego planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2019 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, lub adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 22 października 2019 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

WÓJT GMINY ROKIETNICA

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Rokietnica

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

3. Rysunek MPZP

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!