Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp

data publikacji: 26/11/2019

KATEGORIA: Komunikaty

Rokietnica, dn. 18-11-2019 r.

Nr RZP.6721.7.2019.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kiekrz – Północ ETAP I

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.), w związku z art. 3 pkt 11 oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kiekrz – Północ ETAP I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 listopada 2019 r. do 24 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, sala nr 13 o godz. 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie może wnieść uwagi.

Uwagi do planu miejscowego i prognozy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 7 stycznia 2020 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, mię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

WÓJT GMINY ROKIETNICA

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Rokietnica

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

3. Załącznik graficzny

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!