Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

data publikacji: 07/08/2019

KATEGORIA: Komunikaty

Nr RZP.6721.9.2017

                                                                                                                                   Rokietnica, dn. 07-08-2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo rejon ul. Pawłowickiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 tj. ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVII/351/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo rejon ul. Pawłowickiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 sierpnia 2019 r. do 17 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w godz. przyjmowania interesantów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, o godz. 13:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2019 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy.

 

WÓJT GMINY ROKIETNICA

Bartosz Derech

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Rokietnica

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

3. Projekt rysunku

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!