Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany mpzp

data publikacji: 14/03/2019

KATEGORIA: Pozostałe

Rokietnica, dn. 14-03-2019 r.

Nr RZP.6721.3.2019

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica Uchwały Nr V/33/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica.

Granice obszaru objętego zmianą określa załącznik do w/w Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr V/33/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres urzad@rokietnica.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rokietnica.

WÓJT GMINY ROKIETNICA

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!