Aktualności

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp

data publikacji: 10/10/2019

KATEGORIA: Komunikaty

Rokietnica, dn. 10-10-2019 r.

Nr RZP.6721.7.2018.

Obwieszczenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Poznańskiej, ul. Tarnowskiej i ul. Zbożowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zmianami), w związku z art. 3 pkt 11 oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zmianami) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Poznańskiej, ul. Tarnowskiej i ul. Zbożowej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 7), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, sala nr 13 o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zmianami) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie może wnieść uwagi.

Uwagi do planu miejscowego i prognozy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zmianami) jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wójt Gminy Rokietnica

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Rokietnica

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

3. Załącznik graficzny

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!