Aktualności

LIII sesja Rady Gminy

data publikacji: 14/04/2018

KATEGORIA: Rada Gminy

Dnia 23 kwietnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady LIII sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Złożenie ślubowania przez radną Agnieszkę Kram.
4. Przyjęcie protokołu obrad LII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Debata dotycząca podsumowania Zebrań Wiejskich oraz porządku i czystości w Gminie –funkcjonowania Sp. PUK.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) określenia zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji obowiązkowych zajęć  dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem  prowadzącym jest  Gmina Rokietnica [Druk 511]
2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych [Druk 512]
3) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych [Druk 513]
4) nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Krzyszkowo [Druk 514]
5) zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok [Druk 515]
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 [Druk 516]
7) powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników [Druk 517]

8. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady poświęcone omówieniu materiałów sesyjnych: 19.04.2018 r., g. 15:30, sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!