Aktualności

LII sesja Rady Gminy

data publikacji: 17/03/2018

KATEGORIA: Rada Gminy

Dnia 26 marca 2018 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady LII sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu obrad LI sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Debata dotycząca bezpieczeństwa w Gminie.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Leśnej, Szkolnej i ul. Bukowej [Druk 492]

2) szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych [Druk 493]

3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę [Druk 494]

4) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych [Druk 495]

5) nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica [Druk 496]

6) wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 331/28 położonej w miejscowości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości [Druk 497]

7) przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2018 roku [Druk 498]

8) udzielenia Gminie Oborniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania polegającego na budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż. [Druk 499]

9) zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok [Druk 500]

10) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 [Druk 501]

11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 [Druk 502]

12) podziału Gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym [Druk 503]

13) utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Rokietnica, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [Druk 504]

14) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [Druk 505]

15) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [Druk 506]

7. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady poświęcone omówieniu materiałów sesyjnych: 22.03.2018 r., g. 15:30, sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!