Aktualności

Dzień po… czyli podatki w pigułce

data publikacji: 12/06/2018

KATEGORIA: Pozostałe

Przypominamy, że zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Wójt Gminy jest organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zaległości m.in. podatkowych. Postępowanie takie może być wszczęte, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu wyznaczonego do uregulowania obowiązku np. podatkowego, przesłał zobowiązanemu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. W przypadku nieuregulowania np. podatku w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada, do podatników wysłane zostanie upomnienie. Koszt upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów i wynosi 11,60 zł. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego np. podatnika i są pobierane na rzecz wierzyciela.

Bardzo częstym przypadkiem jest dokonywanie przez podatników wpłat podatków po terminach ich płatności. Oznacza to, że podatnik dokonuje wpłaty zaległości podatkowej.  Stosownie do regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej, organ podatkowy zobowiązany jest określić odsetki za zwłokę, które naliczane są od następnego dnia po dniu upływu terminu płatności do dnia wpłaty włącznie.

W świetle obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa, wynika również, że od zaległości podatkowych nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli nie przekroczyły one trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej tj. 8,70 zł.

Warto również dodać, że wszyscy podatnicy zobowiązani są do informowania organu podatkowego o każdej zmianie, która ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, np.: adresu zamieszkania, zaistnieniu okoliczności związanych ze sprzedażą nieruchomości lub zajęcia jej na działalność gospodarczą. Zmiany dokonuje się na obowiązujących formularzach w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia.

Ważnym elementem w prowadzonym postępowaniu jest doręczenie dokumentu adresatowi.

W razie niemożliwości doręczenia pisma przez operatora pocztowego adresatowi, poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce. Adresat przesyłki zawiadamiany jest dwukrotnie przez „Pocztę Polską” o pozostawieniu pisma w jej placówce. Jeżeli pomimo dwukrotnego awizowania adresat nie odbierze przesyłki w ustawowym terminie, to doręczenie uznane zostaje za skuteczne. Jest to tzw. „fikcja doręczenia”.

Zatem jeśli zobowiązany nie może odebrać korespondencji urzędowej, powinien ustanowić pełnomocnika do spraw doręczeń i zgłosić ten fakt właściwemu organowi.

Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 5.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej – Dz.U. z 2015 r., poz. 1526
  2. Ordynacja Podatkowa Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!