Aktualności

„Budowa skateparku” – po konsultacjach społecznych

data publikacji: 24/07/2020

KATEGORIA: Pozostałe

Od 29 czerwca do 13 lipca 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne[1] dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”. Konsultacje miały formę ankiety elektronicznej dostępnej na platformie internetowej gminy Rokietnica pod adresem: https://konsultacje.rokietnica.pl/. Ankieta adresowana była do mieszkańców gminy Rokietnica, należących do jednej z wymienionych grup wiekowych: młodzież od 14 roku życia oraz osoby dorosłe posiadające dzieci w wieku od 2 do 13 lat. Celem konsultacji było uzyskanie informacji zwrotnej od potencjalnych użytkowników obiektu na temat koncepcji projektowej, a co za tym idzie – możliwie najlepsze dopasowanie realizowanej inwestycji do ich potrzeb.

Ankietowani odpowiadali na cztery serie pytań dotyczących koncepcji projektowej, w każdej z nich na dwa pytania zamknięte i jedno otwarte, a na koniec udzielali odpowiedzi na pytanie o preferowaną kolejność budowy poszczególnych obiektów. Wskazane powyżej serie pytań dotyczyły:

  1. usytuowania obiektów w terenie oraz liczby i przebiegu ciągów pieszych,
  2. wielkości i rozmieszczenia przeszkód w obrębie skateparku,
  3. wielkości i rozmieszczenia przeszkód w obrębie toru flowtrack,
  4. wielkości i rozmieszczenia przeszkód w obrębie toru minipump.

W konsultacjach wzięło udział 105 uprawnionych osób, które zamieszkują w 10 miejscowościach położonych na terenie gminy Rokietnica. Najliczniej reprezentowana była miejscowość Rokietnica (58 osób), na drugim miejscu uplasowała się miejscowość Kiekrz (13 osób), a na trzecim – Krzyszkowo (10 osób). Zestawienie ilościowe wszystkich uczestników konsultacji wg miejsca zamieszkania przedstawia wykres nr 1.

Wykres przedstawiający liczbę uczestników konsultacji wg miejsca zamieszkania

Rys. 1 Wykres przedstawiający liczbę uczestników konsultacji wg miejsca zamieszkania

Wśród ankietowanych nieznacznie przeważali mężczyźni (64 osoby).

Pod względem wiekowym rozkład uczestników konsultacji przedstawiał się następująco:

  • 43 osoby w grupie wiekowej od 14 do 19 roku życia,
  • 11 osób w grupie wiekowej od 20 do 25 roku życia, nie posiadających dzieci, oraz
  • 51 osób dorosłych posiadających dzieci w wieku od 2 do 13 lat.

Odpowiedzi uczestników konsultacji na pytania zamknięte we wszystkich czterech seriach pytań zaprezentowano na wykresie nr 2.

Wykres przedstawia rozkład odpowiedzi uczestników konsultacji w poszczególnych seriach pytań

Rys. 2 Rozkład odpowiedzi uczestników konsultacji w poszczególnych seriach pytań.

Na pytania dotyczące usytuowania obiektów w terenie oraz liczby i przebiegu ciągów pieszych, ponad 93% ankietowanych odpowiedziało, że wg nich propozycja zawarta w koncepcji projektowej jest odpowiednia. W odpowiedzi na pytanie otwarte kończące pierwszą serię pytań wpłynęło 36 opinii i uwag. Postulaty ankietowanych dotyczyły m.in. rozbudowy poszczególnych obiektów oraz zwiększenia liczby obiektów małej architektury, w szczególności ławek. Uczestnicy konsultacji wnioskowali również o wprowadzenie dodatkowych funkcji, jak np.: siłowni zewnętrznej, placu zabaw czy foodtracka, większej ilości zieleni oraz zmian w przebiegu ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych.

Na pytania dotyczące wielkości i rozmieszczenia przeszkód w obrębie skateparku, ponad 90% ankietowanych odpowiedziało, że wg nich propozycja zawarta w koncepcji projektowej jest odpowiednia. W odpowiedzi na pytanie otwarte kończące drugą serię pytań wpłynęło 31 opinii i uwag. Postulaty ankietowanych dotyczyły m.in. zwiększenia powierzchni skateparku oraz wyposażenia go w dodatkowe przeszkody, zwłaszcza typu rail. Pojawiły się też sugestie wprowadzenia ograniczenia wiekowego dla użytkowników obiektu.

Na pytania dotyczące wielkości i rozmieszczenia przeszkód w obrębie toru flowtrack, ponad 97% ankietowanych odpowiedziało, że wg nich propozycja zawarta w koncepcji projektowej jest odpowiednia. W odpowiedzi na pytanie otwarte kończące trzecią serię pytań wpłynęło 14 opinii i uwag. Postulaty ankietowanych dotyczyły m.in. wyposażenia toru w dodatkowe przeszkody, w szczególności typu bowl.

Na pytania dotyczące wielkości i rozmieszczenia przeszkód w obrębie toru minipump, ponad 98% ankietowanych odpowiedziało, że wg nich propozycja zawarta w koncepcji projektowej jest odpowiednia. W odpowiedzi na pytanie otwarte kończące czwartą serię pytań wpłynęło 12 opinii i uwag. Większość z nich potwierdzała pozytywny odbiór budowy obiektu w proponowanej formie.

Na pytanie o preferowaną kolejność budowy poszczególnych obiektów najwięcej osób odpowiedziało, że jako pierwszy powinien zostać wybudowany skatepark (56 głosów), przy czym 76% z nich jako drugi do budowy wskazało tor flowtrack, a jako trzeci – tor minipump. Zestawienie wszystkich odpowiedzi na pytanie o preferowaną kolejność budowy poszczególnych obiektów przedstawia wykres nr 3.

Wykres przedstawia preferencje uczestników konsultacji w zakresie kolejności budowy poszczególnych obiektów

Z powyższych zestawień wynika, że ponad 94% uczestników konsultacji uznało, iż wytyczne zawarte w koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku” są odpowiednie. Jednocześnie ponad 53% ankietowanych wskazało, że pierwszy powinien zostać wybudowany skatepark.

Wyniki konsultacji zostały przekazane wykonawcom koncepcji projektowej, tj. panu Aleksowi Bartkowiakowi i panu Jackowi Kowalskiemu, działającym w ramach spółki cywilnej pod nazwą „BTProject Aleks Bartkowiak Jacek Kowalski”, którzy ustosunkują się do wszystkich zgłoszonych opinii i uwag. Następnie Wykonawcy wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy Rokietnica przeanalizują, które z uwag są możliwe do wprowadzenia, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne i finansowe realizacji inwestycji, i uwzględnią je przy opracowywaniu projektu budowlanego.

[1] Zgodnie z zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 czerwca 2020 r.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!