Aktualności

LIV sesja Rady Gminy

data publikacji: 20/05/2018

KATEGORIA: Rada Gminy

Dnia 28 maja 2018 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady LIV sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu obrad LIII sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Debata Spółki Wodne – podsumowanie roku 2017; realizowane zadania w 2018.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rokietnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [Druk 520]

2) zmiany uchwały Nr L/462/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 stycznia 2018 w prawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania [Druk 521]

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie, rejon ul. Poznańskiej i ul. Kokoszczyńskiej [Druk 522]

4) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego [Druk 523]

5) nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz [Druk 524]

6) nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Przybroda [Druk 525]

7) zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok [Druk 526]

8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 [Druk 527]

7. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady poświęcone omówieniu materiałów sesyjnych: 24 maja 2018 r., g. 14:30, sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!